Sök

Hur går en lantmäteriförrättning till

Här hittar du en sammanfattning av arbetsgången vid en lantmäteriförrättning, från ansökan till dess att allt är färdigt.

Ansökan

Din skriftliga ansökan Pdf, 991.2 kB, öppnas i nytt fönster. kommer in till lantmäterimyndigheten. Lantmätaren kontrollerar att du och eventuella medsökande är behöriga att ansöka samt ärendets innehåll och omfattning. En bekräftelse på att ansökan kommit in skickas till dig. I det brevet finns också information, bland annat om beräknad handläggningstid. Behöver vi kompletteringar eller förtydligande tar vi kontakt med dig.

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om åtgärden går att utföra. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser till exempel strandskydd. Om det behövs, samråder vi med andra myndigheter som länsstyrelsen, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi kontrollerar också vilka olika rättigheter som berörs.

Sammanträde

Om alla berörda parter är överens kan förrättningen oftast utföras utan sammanträde. Men finns det oklarheter kallar lantmätaren till sammanträde. Om du blir kallad är det viktigt att du deltar och bevakar dina intressen. Lantmäterimyndigheten är helt opartisk. Samförståndslösningar eftersträvas alltid i första hand. Vid oenighet gör lantmätaren en opartisk prövning utifrån parternas yrkande och gällande lagregler.

Fältarbete

Fältarbete innebär att personal på lantmäterimyndigheten stakar ut, mäter och markerar nya gränser. När det är dags för fältarbete tar vi kontakt med alla berörda sakägare och bestämmer tid.

Förrättningen avlutas

Beslut fattas och dokumenteras därefter på karta och i skrivna handlingar. Underrättelse om avslut skickas till alla sakägare. Den som är missnöjd kan överklaga förrättningen. Detta ska ske skriftligt inom fyra veckor från avslutningsdagen.

Registrering

Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner förrättningen laga kraft och beslutet registreras i fastighetsregistret. Beslutet blir gällande mot andra parter och det går till exempel att söka lagfart och belåna fastigheten. Alla sakägare får en aktkopia med posten. Dokumenten arkiveras också i lantmäterimyndighetens arkiv.

Betalning

När förrättningen är registrerad sänds en faktura till den eller de fastighetsägare som ska betala. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se


Självservice & blanketter