Sök

Ordlista

Arrende

Ett arrende är när en person eller företag upplåter till exempel mark eller vatten mot betalning. Det finns fyra typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. För alla arrendetyper utom lägenhetsarrende gäller att avtalet ska vara skriftligt.

Fastighet

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla fastigheter har en särskild beteckning, till exempel Varberg Veddige 2:3 (kommun, traktnamn och nummer) eller Varberg Läroverket 7 (kommun, kvartersmark, nummer). Till en fastighet kan det höra skog, byggnader, vatten med mera. En fastighet avgränsas av en fastighetsgräns som är markerad med så kallade gränspunkter.

Förrättning

En förrättning är samma sak som ett tjänsteärende eller tjänstegöromål. Det är ett begrepp som i olika sammanhang syftar på det uppdrag som en viss offentlig tjänsteman ska utföra, till exempel en lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kallas en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som behövs för att fastigheterna ska fungera optimalt. Det kan handla om vägar, parkering, grönområden, vatten- och avloppsanläggningar med mera. Om en fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning har fastigheten rätt att använda anläggningen men också en skyldighet att vara med och betala för anläggningens drift och underhåll. En gemensamhetsanläggning bildas vid en så kallad anläggningsförrättning. I förrättningen bestäms andelstal som visar hur stor del av kostnaderna som varje fastighet ska betala. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas ofta av en samfällighetsförening.

Gränspunkter

Gränspunkter är geometrisk bestämda punkter i en fastighetsgräns. Gränspunkterna är ofta markerade med hjälp av gränsmärken, som till exempel gränsrör, gränsstenar och andra fasta märken. Gränsmärken är skyddade i lag och får inte flyttas eller förstöras.

Lagfart

En lagfart är ett ägarbevis på en fastighet. När du köper en fastighet ska du göra en ansökan om lagfart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för att registrera att det är du som är ägare. Ansökan skickar du till Lantmäteriets Fastighetsinskrivning inom tre månader efter det att köpet ägt rum. Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras du som ny ägare i Lantmäteriets Fastighetsregister.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning registrerar lagfarter och inteckningar, samt servitut och nyttjanderätter som kommit till genom avtal. Dessa redovisas i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Inskrivningsärenden inom Varbergs kommun handläggs av Lantmäteriets kontor i Uddevalla med adress: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning

Box 801
451 27 Uddevalla
Tel: 0771-63 63 63
fastighetsinskrivning.uddevalla@m.se

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs av lantmäterimyndigheten, till exempel när fastigheter eller rättigheter till fastigheter ska bildas eller ändras. Du kan läsa mer under rubriken  hur en lantmäteriförrättning går till.

Mark-och miljödomstol

Till Mark- och miljödomstolen kan du som är sakägare överklaga beslut som lantmäterimyndigheten fattat vid förrättningen. Mark- och miljödomstolen för Varberg finns vid Vänersborgs tingsrätt.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt, till exempel arrende, betyder att en person enligt avtal har rätt att använda en annans fastighet under en bestämd tidsperiod.

Samfällighet

En samfällighet är en fastighet som ägs av flera fastigheter gemensamt. Det kan handla om en väg, ett grönområde, en värmeanläggning med mera.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en förening av de fastighetsägare som är delägare i en gemensamhetsanläggning eller samfällighet. Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta anläggningen.

Sakägare

Sakägare är ett sammanfattande namn för alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare, till exempel arrendatorer, kan vara sakägare. Sakägare har rätt att yttra sig i förrättningen och har också rätt att överklaga beslut.

Servitut

Ett servitut ger ägaren till en fastighet rätt att använda en annan fastighet på visst sätt. Det kan till exempel handla om rätten att använda en väg för utfart eller att dra fram en ledning på annan fastighet. Servitut är inte tidsbegränsade utan är kopplat till fastigheten, oavsett vem som äger den. Servitut kan bildas vid en lantmäteriförrättning (officialservitut) eller genom privata avtal (avtalsservitut). För att inte riskera att ett avtalsservitut upphör när en fastighet byter ägare måste servitutet skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Stämpelskatt

Om du har köpt en fastighet ska du utöver expeditionsavgiften betala en stämpelskatt. Den beräknas på köpesumman eller taxeringsvärdet – det alternativ som har det högsta egendomsvärdet. det är fastighetsinskrivningen som handlägger stämpelskatten.

Värdeintyg

Ett värdeintyg är ett enkelt intyg om värdet på en fastighet. Intyget behövs om du ska söka lagfart på en fastighet som inte är taxerad och används också för beräkning av stämpelskatt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Självservice & blanketter