Sök

Service för samfällighetsföreningar

Det finns över 60 000 samfällighetsföreningar i Sverige. Den vanligaste typen är en vägförening. Här hittar du extra information om samfällighetsföreningar. Längst ner på sidan finns blanketter som medlemmar i en förening kan ha nytta av. 

Att bilda en samfällighetsförening

En samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, bildas ofta när ett bostadsområde byggs. Lantmäterimyndigheten gör då en förrättning som slår fast vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten: ett så kallat anläggningsbeslut. Ägarna av dessa fastigheter blir automatiskt medlemmar i en samfällighetsförening som ansvarar för skötseln av det som är gemensamt.

En samfällighetsförening kan också skapas fristående i efterhand, om ett antal fastighetsägare har något gemensamt som de behöver förvalta, till exempel en brygga, en väg eller en lekplats. Vid ett fristående bildande tar en eller flera av fastighetsägarna initiativ till att bilda samfällighetsföreningen vilket sedan blir ett uppdrag för lantmäterimyndigheten.

Samfällighetsföreningsregistret

Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för registrering av samfällighetsföreningar. För att registret ska vara aktuellt är det viktigt att styrelsen fortlöpande meddelar Lantmäteriet om förändringar när det gäller stadgar, styrelsens sammansättning, adress med mera. 

Styrelsen bör rapportera in uppgifter till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma Detta gäller även om inga ändringar skett. Registret uppdateras därefter med det nya datumet och eventuella ändringar.

Vill man byta namn på en samfällighetsförening ska det nya namnet bokas hos Lantmäteriet innan man tar beslut om namnändring. Namnet måste nämligen vara unikt i respektive län.

Kontaktuppgifterna till Samfällighetsregistret hittar du här: 

Lantmäteriet Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 NORRTÄLJE
Telefon växel: 0771-636363
E-post: sfr@lm.se

Ändring av andelstal

Lantmäterimyndigheten kan besluta att ge en samfällighetsförening mandat att själv besluta om ändring av andelstal i en gemensamhetsanläggning. Det framgår i anläggningsbeslutet om föreningens styrelse har ett sådant mandat. 

För att en ändring av andelstal ska gälla måste styrelsen först ha underrättat berörd deltagare i gemensamhetsanläggningen om sitt beslut. 

Styrelsen ska också så fort som möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan föras in i fastighetsregistret. Det är först då det börjar gälla. 

Om styrelsen saknar mandat att ändra andelstal kan en ändring göras genom att styrelsen kommer överens med berörd fastighetsägare om nytt andelstal. Överenskommelsen ska godkännas av Lantmäteriet. På samma sätt kan man göra en överenskommelse om in- respektive utträde i en samfällighetsförening.

Avgifter

Vid nyregistrering av en samfällighetsförening ska en registreringsavgift på 4 600 kronor betalas in till Lantmäteriets plusgiro 1 56 73-7 innan registreringen utförs. Denna avgift förskotteras normalt av berörd lantmäterimyndighet. Vid stadgeändring skall en registreringsavgift på 870 kronor betalas in till lantmäteriets plusgiro 1 56 73-7 innan registrering utförs. Förändringar som rör styrelsens sammansättning är avgiftsfri. 

Vill du veta mer om samfällighetsföreningar?

Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du mer information om samfällighetsföreningar. 

Blanketter

De blanketter du behöver för att uppdatera er samfällighetsförening finns under självservice och blanketter längst ner på denna sidan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Självservice & blanketter