varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Sanering av kvarteret Renen

Schaktsanering av området inne på Renen.

Kvarteret Renen saneras för framtiden.

I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

Aktuellt just nu

Den termiska saneringen är nu avslutad. Totalt har 2 900 kg förorening tagits omhand. Total elförbrukning blev 9 858 440 kWh.

Platsen för saneringen och gatan utanför ska sedan återställas.

Nu görs utredningar och undersökningar inför sanering etapp 3, biologisk sanering.

Vad är termisk sanering?

Marken intill före detta Bullerbyns förskola och Varbergs Montessoriskola samt där slambassängen till fabriken tidigare låg har nu sanerats marken med hjälp av värme, så kallad termisk sanering. Det röda området på kartan nedan visar området för saneringen. Termisk sanering innebär att marken värms upp och föroreningarna blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in och renas med hjälp av kolfilter i en anläggning.

Område som saneras i etapp 2

Område som saneras i etapp 2

Saneringen har utförts av företaget Veolia Water Technologies, som har stor erfarenhet av liknande projekt. De har till exempel sanerat i ett bostadsområde i Trollhättan, där det tidigare legat en kemtvätt.

Beskrivning av hur termisk sanering går till

Koll på miljön

Nu, efter den termiska saneringen, utför vi uppföljande miljökontroller där vi bland annat grundvattnet.

Varför är området förorenat?

På fastigheten Renen 13 har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel, bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Detta är anledningen till att marken blivit förorenad.

Vilka föroreningar har funnits?

Resultatet från miljötekniska undersökningar och utredningar visar att det funnits minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det har skett en spridning av föroreningarna via grundvattnet från fastigheten till delar av centrala Varberg.

De två källområdena med klorerade lösningsmedel fanns under den tidigare fabriksbyggnaden samt under slambassängen. Från källområdet vid slambassängen har föroreningarna spridits 20-50 meter under markytan.

Skyddsåtgärder

För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört restriktioner för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

Vem betalar saneringen?

Det är Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Hallands län, som bekostat förberedelserna samt saneringen. Kostnaden är beräknad till 147 miljoner.

Vad har hänt hittills?

Schaktsanering började i oktober 2018 och pågick cirka ett halvår. Under saneringen tog vi bort förorenad jord, källarkonstruktioner, gamla rör och ledningar med hjälp av grävmaskiner. Massorna transporterades sedan till avfallsanläggningar, där de togs om hand.

Arbetet övervakades delvis av arkeologer för att de skulle kunna dokumentera eventuella fornlämningar från området Gamla Varberg. Nyfiken? Läs intervjun med Elisabeth, arkeolog.länk till annan webbplats

Den termiska saneringen är nu avslutad.

Område som sanerades i etapp 1

Område som sanerades i etapp 1

Tidplan för hela projektet

Förberedelsefasen 2015-2019

  • Rivning av byggnader och mur
  • Kompletterande undersökningar, bland annat för att avgränsa området som ska saneras
  • Planering av sanering

Genomförandefasen 2018-2019

  • Etapp 1: Schaktsanering, höst 2018 – vår 2019
  • Etapp 2: Termisk sanering, vår 2019 – höst 2020
  • Etapp 3: Biologisk sanering, 2021-2023

Kontrollprogram under hela saneringen.

Uppföljning 2022-2024

Utvärdering av resultat
Efterföljande kontroller

Vad händer med byggnaderna på tomten?

Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde.

En del av byggnaderna måste rivas för att kunna genomföra saneringen. Kommunfullmäktige har beslutat att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan och Kontorshuset ska i nuläget vara kvar.

Disponentvillan, Magasinet och A-, C-, D- och E-hall (Pannhuset) är rivna. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över dessa byggnader. Under rivningsarbetet har vi sparat till exempel fönster och gjutjärnspelare.

Rivning av B-hallen är ett politiskt ärende som pågår.

Muren utmed Östra Långgatan och Gamlebygatan har varit i dåligt skick och har rivits ner till 1,2 meter ovan trottoaren för att undvika rasrisk samtidigt som ett skydd mot fastigheten bibehålls.

Framtiden

När Varberg växer och stationen flyttas norrut kommer Renen 13 att hamna mer centralt i staden. Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden. Efter genomförd sanering kan marken användas till exempelvis kontor och industri.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

Samhällsutvecklingskontoret

malin.johnsson@varberg.se

076-606 10 45

Självservice & blanketter