Sök

Förorenat vatten

Landskapsbild på hav och stenar

Varbergs kommun arbetar med flera projekt och åtgärder för en god vattenkvalitet i våra vattendrag och hav. Det handlar om olika sätt att minska övergödning och utsläpp av föroreningar.

Törlan, Uttran och Himleån

Genom dialog med markägare och stöd för att genomföra åtgärder, som till exempel våtmarker och fosfordammar, kan vi minska övergödning och näringsläckage till havet. År 2022 fokuserar vi på Törlans, Uttrans och Himleåns avrinningsområden i projekt LEVA Halland.

Projekt LEVA Halland | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Inre Farehammarsviken

Under 2020-2021 genomförde Vivab en förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket. Studien visade att föroreningar som PFOS/PFAS (högfluorerade ämnen), fenoler och hormonstörande ämnen kan komma från andra källor än reningsverket och samlas upp och transporteras via Lassabackadiket ut i Inre Farehammarsviken.

Det finns en risk för negativ påverkan i vattenmiljön med dessa ämnen men det krävs mer provtagningar och studier för att avgöra närmare vilken miljöpåverkan de har.

Vi vet sedan tidigare att det finns föroreningar i marken efter industrier och en gammal deponi i området norr om stationen och öster om Birger Svenssons väg i Varbergs centrum. Föroreningar kan också spridas med dagvattnet från våra industriområden öster om centrum.

Åtgärder för att minska föroreningar

Vi arbetar med flera åtgärder i området där dagvatten och lakvatten från Lassabackadeponin rinner ut i havet. Vi behöver också utreda om det behövs fler åtgärder i området för att minska utsläppen av föroreningarna.

  • Sluttäckningen av Lassabackadeponin är omfattande projekt i samarbete med Trafikverket. Den gamla deponin sluttäcks för att förhindra att regnvatten tränger ner i soporna och sedan tar med sig föroreningar ut i havet.
    Lassabackadeponin | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.
  • ”Uppströmsprojektet”, som görs tillsammans med Vivab, studerar vilka källor uppströms Lassabackadiket/Jyskdiket som ger upphov till föroreningar.
  • Projekt på Räddningsstationen utifrån PFOS/PFAS, ett ämne som finns i brandsläckningsmedel.
ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter