Sök

Lokalt hållbarhetsarbete

I Varbergs kommun har vi översatt de globala målen i Agenda 2030 till lokala hållbarhetsmål. Vi jobbar utifrån tre inriktningar och sticker dessutom ut hakan genom att säga att vi vill visa vägen och inspirera andra att dra sitt stå till stacken.

Varberg visar vägen

Tillsammans ska vi skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Varbergs kommun ska ge förutsättningar för alla att agera hållbart och ansvarsfullt genom att göra det lätt att göra rätt.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete bygger på de globala målen i agenda 2030 och de lokala hållbarhetsmål fokuserar på tre inriktningar:

  • Livskraftiga ekosystem
  • Hållbar resursanvändning
  • Välmående samhälle

Våra hållbarhetsmål i sin helhet beskrivs i dokumentet:

Hållbarhetsmål 2017–2025 Pdf, 14.2 MB.

Så jobbar vi hållbart och följer upp våra mål

I hållbarhetsbokslutet följer vi varje år upp vad vi gör för att nå våra hållbarhetsmål. Du hittar flera spännande exempel nedan!

Vill du läsa hela hållbarhetsbokslutet så finns det i pdf-format:

Hållbarhetsbokslut för år 2021 Pdf, 1.4 MB.

Hållbarhetsbokslut för år 2020 Pdf, 1.1 MB.

Livskraftiga ekosystem

Varberg ska långsiktigt bevara och stärka de lokala ekosystemen och verka för ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster globalt. Vi ska minska förekomst av gifter, minimera klimatpåverkan från transporter och se till att maten ger minsta möjliga påverkan på ekosystem och klimat.

Vad gör vi bra?

Vi har under 2021 nått målet om 35% ekologiska livsmedelsinköp och målet för mer klimatsmarta livsmedel.

I projekt Lassabackadeponin skapar vi ett attraktivt naturområde ovanpå den gamla deponin.

Lassabackadeponin

Vid kommunens nya särskilda boende Midsommargården i Träslöv har det tillskapats en odlingsplats med växthus, odlingsbäddar, odlingslådor, bärbuskar och fruktträd. Odlingsplatsen möjliggör bland annat för egenodlade grönsaker, rotfrukter och bär. Det finns platser att sitta vid och odlingsbänkar är upphöjda och anpassade så att även den som är i behov av rullstol eller att få sitta ner kan delta i aktiviteten. Platsen främjar social hållbarhet och bidrar till kulturella och rekreativa mervärden genom bland annat social och fysisk aktivitet, inkludering och naturmöte. Odlingarna kan även bidra med ekologiska värden såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Andel fossilfria fordon år 2021 uppgick till 81 procent. Om dieselfordon som är godkända att tanka drivmedlet HVO (fossilfri diesel) räknas in uppgår siffran till 96 procent. Under året har insatser skett för att öka användningen av HVO i dessa fordon

Hållbar resursanvändning

I Varberg ska vi leva resurssnålt och sträva efter slutna kretslopp. Resursanvändning ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Vi ska vara föregångare inom förnybar och återvunnen energiproduktion, ha en effektiv energianvändning, bygga resurseffektivt med giftfria material och arbeta för hållbar konsumtion.

Vad gör vi bra?

Vi utbildar solenergiprojektörer och vindkraftstekniker inom yrkeshögskolan, och flera nya utbildningar har under 2021 startat upp med fokus på hållbar utveckling.

Varbergs Fastighets AB har under 2021 bytt ut en gaspanna och två pelletspannor i hamnområdet och anslutit fastigheterna till fjärrvärmenätet. Värmepannorna har försett alla bolagets fastigheter i hamnområdet med värme och varmvatten. Konverteringen förväntas minska klimatutsläppen med cirka 20 ton CO2-ekvivalenter per år, vilket motsvarar cirka 50 procent av Varbergs Fastighets AB:s direkta utsläpp.

Under 2021 färdigställdes förskolorna Stenen och Klapperstenen. Förskolorna är uppförda i korslimmat trä, ett konstruktionsmaterial som är uppbyggt av limmade korsvis lagda brädor eller plankor. Att bygga i trä är bra ur klimatsynpunkt - trä är en naturlig och förnyelsebar resurs, binder koldioxid och ger hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. De båda förskolorna är även försedda med solceller på taken, som både försörjer byggnaden och ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

Vi har genomfört en ”Varbergsmorgon special” där EU-projektet BAS möjliggjorde en utbildning inom cirkulär ekonomi för fler än 70 deltagare från olika branscher. I utbildningen ingick ett erbjudande om att anmäla sig till affärsutvecklingsprogrammet ”Cirkulär Kickstart”, där 9 företag gjort förändringar för cirkulär utveckling under 2021.

BAS - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

Välmående samhälle

Varberg ska ha västkustens bästa förutsättnigar för en hälsosam livsstil och vara ett rättvist och inkluderande samhälle. I Varberg ska alla invånare ha möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning. Varberg ska vara en magnet för kreativa
människor med hållbara verksamheter.

Vad gör vi bra?

I centrala Varberg, strax söder om stadskärnan, har kvarteret Kvarnliden, som är ett resultat av en kommunal markanvisning, färdigställts. Kvarteret innehåller två flerbostadshus med 85 hyresrätter. Majoriteten av dessa kommer att vara ungdomslägenheter, där målgruppen är personer i åldern 18–24 år. Gemensamma utrymmen ges stort fokus, med flera smarta lösningar, såsom lägenhetsvis avläsning av el och uppvärmning, digitala nycklar och möjlighet att styra tillgång till olika utrymmen. Cykelanvändning främjas genom ett utvecklat cykelrum med möjlighet till tvätt, reparation och social samvaro.

Kommunens nya is- och simhall Pingvinen invigdes under 2021. Pingvinen är Varbergs nya mötesplats för motion, hälsa och lek på Håstens fritidsområde. Här finns bad, ishall, gym och café under samma tak. Tillgänglighet, inkludering och jämställdhet genomsyrar anläggningen som inbjuder till gemenskap och fysisk aktivitet oavsett förutsättningar.

Varbergs Fastighets AB har byggt insektshotell som placerats längs hela planket som skiljer P-hus Trädgården från järnvägen. Projektet genomfördes i samverkan med Arbetscentrum, som erbjuder sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med insektshotellen var ett hållbarhetsarbete i flera led; social, ekologisk och ekonomisk. Materialet som användes i projektet var i huvudsak spillvirke från byggnationen av Klapperstenens förskola. Arbetscentrum har stått för insektshotellens design och innehåll, vilket samlats in från närområdet. Projektet har gett utrymme för deltagarna att vara kreativa och innovativa utifrån sin individuella förmåga och samtidigt gett platsen ökad trivsel och trygghet.

Verktyg för att mäta utsläpp

Ett sätt att mäta hur vi klarar att leva upp till mål 13 - bekämpa klimatförändringar - är att följa upp utsläppen från Varberg som geografiskt område i en koldioxidbudget.

Koldioxidbudget

Globala mål i Agenda 2030

Du kan klicka på varje mål i bilden för att läsa mer om de globala målen.

17 globala mål i Agenda 2030. Mål 1 Ingen fattigdom Mål 2 Ingen hunger Mål 3 God hälsa och välbefinnande Mål 4 God utbildning Mål 5 Jämställdhet Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla Mål 7 Hållbar energi för alla Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 11 Hållbara städer och samhällen Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Mål 14 Hav och marina resurser Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter