Sök

Lokalt hållbarhetsarbete

I Varbergs kommun har vi översatt de globala målen i Agenda 2030 till lokala hållbarhetsmål. Vi jobbar utifrån tre inriktningar och sticker dessutom ut hakan genom att säga att vi vill visa vägen och inspirera andra att dra sitt stå till stacken.

Livskraftiga ekosystem

Klockar in i målen 6, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 i Agenda 2030. (Se bilden längst ner på sidan.)

Varberg ska långsiktigt bevara och stärka de lokala ekosystemen och verka för ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster globalt. Det gör vi bland annat genom att servera mer klimatsmart och ekologisk mat i våra verksamheter. Ytterligare en konkret insats med koppling till livskraftiga ekosystem är saneringen av den gamla fastigheten Renen 13 i centrala Varberg, ett av kommunens största miljöprojekt.

Hållbar resursanvändning

Klockar in i målen 7, 11, 12 och 13 i Agenda 2030. (Se bilden längst ner på sidan.)

I Varberg ska vi leva resurssnålt och sträva efter slutna kretslopp. Det gör vi bland annat genom att, tillsammans med Coop Varberg, äga och förvalta en av landets största solcellsanläggningar. Ett annat konkret exempel som handlar om hållbar resursanvändning är att Peder Skrivares gymnasieskola har ett särskilt fokus på lärande inom cirkulär ekonomi.

Välmående samhälle

Klockar in i målen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 i Agenda 2030. (Se bilden längst ner på sidan.)

I Varberg ska människor ges förutsättningar att må bra och vår välfärd och samhällsutveckling ska inte ske på bekostnad av människor eller miljö. Vi arbetar till exempel med att öka mångfalden i det offentliga rummet genom att föra dialog med våra invånare om hur vi skapar attraktiva och tillgängliga livsmiljöer. Vi arbetar också för ett levande kulturliv i Varberg genom ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Vill du veta mer?

Globala mål i Agenda 2030. Du kan klicka på varje mål i bilden för att läsa mer.

17 globala mål i Agenda 2030. Mål 1 Ingen fattigdom Mål 2 Ingen hunger Mål 3 God hälsa och välbefinnande Mål 4 God utbildning Mål 5 Jämställdhet Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla Mål 7 Hållbar energi för alla Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 11 Hållbara städer och samhällen Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Mål 14 Hav och marina resurser Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter