Sök

Sevesoverksamheter

Finns det tillfällen då ditt företag hanterar stora mängder kemikalier? Då bedriver ni en så kallad Sevesoverksamhet och omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.

I Sverige är direktivet infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen.
Reglerna tillämpas för verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Utifrån denna kravnivå avgörs vilka krav som ställs på verksamheten. Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Två olika kravnivåer

Sevesolagstiftningen har två olika kravnivåer:

  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
  • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på MSB:s webbplats Seveso (msb.se) Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa mer Räddningstjänsten Västs webbplats Sevesoverksamheter | Räddningstjänsten Väst (rvast.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänstens Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

Självservice & blanketter