Sök

Lassabackadeponin

Naturreservatet på Getterön

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin ska täckas med massor från bygget av Varbergstunneln och under åren framöver arbetar vi parallellt med både sluttäckning och ny utformning av platsen.

Vad är Lassabackadeponin?

Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Soporna ligger blandade och höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. Deponin täcks idag med cirka 30 cm sandjord.

Ovanpå Lassabackadeponin ligger Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

Ett viktigt miljöprojekt

Deponin finns med i Länsstyrelsens regionala program för förorenade områden och berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet. I takt med att sluttäckningen görs kommer vi att utveckla platsen och skapa ett attraktivt område med höga naturvärden.

Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor.

Två delar i projektet

Projektet består av två delar, teknisk sluttäckning samt utformning av området efter att deponin täckts. 

Sluttäckning

Genom sluttäckning förhindrar man att regnvatten tränger ner i soporna och bildar lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor läggs också ett tätande skikt av duk eller lera.

Beslut och tillstånd på plats
Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2017 beslut om den tekniska sluttäckningen som beräknas kosta cirka 54 miljoner. Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området. Alla andra tillstånd som behövs finns också på plats.

Utformning

Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckningen. Bland målgrupperna återfanns:

 • Naturrum
 • Varbergs ornitologiska förening
 • Naturskyddsföreningen
 • Förskollärare
 • Friluftsfrämjandet
 • Näringsliv- och destinationskontoret
 • Representanter för olika förvaltningar i kommunen

Så här ser förslaget ut

Idébild för den framtida utformningen

Förslaget ”Utflyktsmål”, som kostnadsbedömts till 33 miljoner, bygger på idéerna från workshopserien. I korthet innefattar det:

 • En mötesplats vid Naturum
 • Mosaik av naturtyper
 • Utsiktstorn, som kan bli en visuell symbol för platsen
 • Lekmiljöer med naturlek som tema
 • Naturens eget klassrum – möjlighet att använda platsen för att fler ska lära mer om miljöfrågor och hållbarhet
 • Tydlig entré och toaletter

Förslaget i sin helhetPDF (pdf, 23.9 MB)

Målet med utformningen är att området får en mångfald av biotoper, där många olika växt- och djurarter trivs. Förhoppningen är att den nya utformningen ska utveckla Naturum som besöksmål och locka nya målgrupper till området.

Beslut om budget klart
Den 13 november tog kommunfullmäktige beslut om projektets budget, som är en del av hamn- och gatuförvaltningens investeringsbudget under åren framöver.

När börjar arbetena?

Arbetet med den nya utformningen startar på plats 2020 och sker etappvis till ca 2026 i takt med att området täcks med massor från bygget av Varbergtunneln.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter