Sök

Sanering av Renen 13

Två byggarbetare står mitt i ett rivningsområde med massor av tegel och bråte. I bakgrunden skymtas en av byggnaderna i Kvarteret Renen 13.

Rivning av disponentvillan i december 2015.

I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger en av Hallands mest förorenade tomter. Den gamla industrifastigheten måste saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

Naturvårdsverket har beviljat medel för förberedelser och genomförande av sanering under åren 2015-2024. Förberedelsearbetet påbörjades under 2015 med planering, upphandling av en teknisk miljökonsult och rivning av etapp1. Arbetet under 2016 har så här långt handlat om riskanalys av projektet och förberedelser inför rivning av etapp 2.

Bakgrund

På fastigheten Renen 13 (ca 15 800 m²) Kyrkbacken 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Varberg har industriell verksamhet pågått sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har diverse mekaniska industrier verkat på fastigheten. Klorerade lösningsmedel användes bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. 2002 ingick fastigheten i Länsstyrelsens inventering av förorenade områden och fick högsta riskklass. Sedan dess har ett stort antal miljötekniska undersökningar och utredningar genomförts på fastigheten tillsammans med utförandet av en del mindre åtgärder som tömning av slambassängen.

Resultatet från undersökningarna visar att det finns minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det sker kontinuerligt en spridning av föroreningarna från fastigheten till delar av centrala Varberg.

Saneringen av Renen 13 är ett av Hallands mest prioriterade saneringsprojekt. Kommunen har beviljats medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Halland för förberedelser, undersökningar, projektering och sanering. Saneringen planeras att genomföras 2018-2021.

Skyddsåtgärder

Bullerbyns förskola har en aktiv skyddsåtgärd i form av undertrycksventilation i krypgrunden som hindrar ångor från det förorenade grundvattnet att tränga in i byggnaden. Förskolan följer sedan 2005 ett kontrollprogram fastställt av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen med mätningar av inomhusluften.

För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört ett stort restriktionsområde för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

Föroreningssituation

Inom Renen 13 finns två så kallade källområden med klorerade lösningsmedel, ett under fabriksbyggnaden och ett under slambassängen. Mängden lösningsmedel i källområdet är i storleksordningen några 100 kg upp till något ton.

Vid källområdet vid slambassängen har föroreningarna spridits 20-40 m under markytan. Från detta område sker en omfattande spridning av klorerade lösningsmedel i både ytligt och djupare grundvatten från Renen13 och västerut. Stora delar av centrala norra Varberg är påverkade av klorerade lösningsmedel i berggrundvattnet.

Tidplan

Förberedelser

2015-2017

Genomförande

2018-2021

Uppföljning

2022-2024


Under 2015-2017 kommer förberedelser inför saneringen pågå med rivning av byggnader på fastigheten, olika åtgärdsförberedande undersökningar och tester för att avgränsa området som ska saneras och detaljprojektering inför saneringen. Under senare delen av 2018 förväntas saneringsarbetet påbörjas för att därefter fortgå under fyra år till 2021. Ett kontrollprogram kommer starta under 2017 för att samla in referensdata och därefter pågå under saneringsarbetet och även tre år efter avslutad sanering.

Kartbild med förklarande text om kvarterets olika byggnader

Klicka på bilden för att zooma

Byggnaderna

Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde. Kulturmiljö Halland har genomfört en antikvariatisk förundersökning av byggnaderna.

En del av byggnaderna måste rivas för att kunna genomföra fortsatt arbete och sanering. Kommunfullmäktige har tagit beslutet att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan, Kontorshuset, A- och B-hall (industrihallar) ska i nuläget vara kvar tillsammans med den omkringliggande muren. Disponentvillan, Magasinet och C, D och E-hall (Pannhuset) måste rivas för att kunna genomföra saneringen. Dessa byggnader kommer alla vara rivna tills sommaren 2016. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över byggnaderna.

Framtiden

Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden. Efter genomförd sanering ska marken kunna användas till ändamål motsvarande kontor och industri.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

Samhällsutvecklingskontoret

malin.johnsson@varberg.se

0766-06 10 45

ikon

Självservice & blanketter