Sök

Sanering av kvarteret Renen

Två byggarbetare står mitt i ett rivningsområde med massor av tegel och bråte. I bakgrunden skymtas en av byggnaderna i Kvarteret Renen 13.

Rivning av disponentvillan i december 2015.

I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 ska saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

Aktuellt just nu

Ny vattenledning inför sanering

I området som ska saneras går en vatten- och avloppsledning, som försörjer Montessoriskolan. För att underlätta för det kommande saneringsarbetet får nu Montessoriskolan en ny vatten- och avloppsledning från Tingsgatan. Arbetet leds av Vivab, påbörjades i början av september och beräknas ta cirka åtta veckor.

Sanering startar

Saneringen börjar i oktober 2018 och kommer att pågå cirka ett halvår. Under saneringen tar vi bort förorenad jord samt gamla rör och ledningar med hjälp av grävmaskiner. Massorna transporteras sedan till avfallsanläggningar, där de tas om hand.

Under arbetets gång utförs miljökontroller där vi bland annat kontrollerar dag- och grundvatten, den omgivande luften och arbetsmiljön. Vi gör också kontroller och skyddsåtgärder för att inte du, som bor eller passerar i området, ska påverkas av föroreningarna.

Arbetet övervakas delvis av arkeologer för att de ska kunna dokumentera eventuella fornlämningar från området Gamla Varberg.

Vägen Gamla kyrkbacken förbi kvarteret Renen stängs av för all trafik under saneringen. Korsningen intill Bullerbyns förskola och nya parkeringsplatsen stängs av för biltrafik men gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera korsningen från Varbergs Montessoriskola till Norra vägen.

Område som ska saneras i etapp 1

Område som ska saneras i etapp 1

Upphandling av termisk sanering

I korsningen intill Bullerbyns förskola och Varbergs montessoriskola samt där slambassängen till fabriken tidigare låg ska marken saneras med hjälp av så kallad termisk sanering. Detta arbete är nu under upphandling.

Termisk sanering innebär att marken värms upp och föroreningarna blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in i ett vakuumsystem och renas med hjälp av kolfilter i en anläggning. Detta arbete beräknas starta 2019 och pågå under cirka ett och ett halvt år.

Område som ska saneras i etapp 2

Område som ska saneras i etapp 2


Varför är området förorenat?

På fastigheten Renen 13 har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel, bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Detta är anledningen till att marken är förorenad idag.

Vilka föroreningar finns?

Resultatet från miljötekniska undersökningar och utredningar visar att det finns minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det sker en spridning av föroreningarna via grundvattnet från fastigheten till delar av centrala Varberg.

De två källområdena med klorerade lösningsmedel finns under den tidigare fabriksbyggnaden samt under slambassängen. Från källområdet vid slambassängen har föroreningarna spridits 20-50 meter under markytan.

Skyddsåtgärder

För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört restriktioner för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

Vem betalar saneringen?

Det är Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Hallands län, som bekostar förberedelserna samt saneringen. Kostnaden är beräknad till 147 miljoner.

Tidplan för hela projektet

Förberedelsefasen 2015-2018

  • Rivning av byggnader
  • Kompletterande undersökningar, bland annat för att avgränsa området som ska saneras
  • Planering inför upphandling av entreprenör

Genomförandefasen 2018-2021

Sanering i flera etapper
Kontrollprogram

Uppföljning 2022-2024

Utvärdering av resultat
Efterföljande kontroller

Vad händer med byggnaderna på tomten?

Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde.

En del av byggnaderna måste rivas för att kunna genomföra saneringen. Kommunfullmäktige har beslutat att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan, Kontorshuset och B-hallen (industrihall) ska i nuläget vara kvar tillsammans med den omkringliggande muren.

Disponentvillan, Magasinet och A-, C-, D- och E-hall (Pannhuset) är rivna. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över dessa byggnader. Under rivningsarbetet har Varbergs fastighet sparat till exempel fönster och gjutjärnspelare.

Projekt i närheten

Verksamheten på Bullerbyns förskola är flyttad till den nya förskolan Bumerangen på Brunnsberg eftersom förskoletomten behövs i kommande stadsutvecklingsprojekt. I månadsskiftet oktober/november 2018 påbörjas rivningen av Bullerbyns förskola. Byggnaden rivs ner till och med bottenplattan i denna etapp, som pågår till januari 2019.

Arbetet med rivningen kan medföra visst buller. Genom att binda damm med vatten minskar vi risken för byggdamm för dig som bor och passerar i området. Rivningsarbetet kommer att medföra ökad trafik, då material från rivningen ska fraktas ut från rivningsområdet.

Närmaste planen är att området ska kunna användas till parkeringsplatser, som ersättning för de parkeringsplatser som försvinner i stationsområdet när Varbergstunneln byggs.

Framtiden

När Varberg växer och stationen flyttas norrut kommer Renen 13 att hamna mer centralt i staden. Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden. Efter genomförd sanering kan marken användas till exempelvis kontor och industri.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

Samhällsutvecklingskontoret

malin.johnsson@varberg.se

076-606 10 45

ikon

Självservice & blanketter