varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tidigare plantskolor intill Trädlyckevägen

Historiskt flygfoto över de plantskolor som tidigare låg intill Trädlyckevägen i Varberg.

Historiskt flygfoto över de plantskolor som tidigare låg intill Trädlyckevägen i Varberg.

2016 genomfördes provtagningar av jord och grundvatten i området kring Trädlyckevägen där det tidigare låg flera plantskolor.
Undersökningen visade att det finns spår av bekämpningsmedel men att de uppmätta halterna är låga och inte bedöms utgöra någon hälsorisk.

Del av karta över Trädlyckan

Utdrag ur kommunens topografiska karta 2016-03-16

Varbergs kommun anlitade 2016 en miljöteknisk konsult för att genomföra en förstudie (utredning) av området vid Trädlyckan, Brages gränd och Tors gränd. I området var  plantskolorna och handelsträdgårdarna Förstbergs och Smedmans verksamma under åren 1930-1970.  Efter en tidigare genomgång hade området riskklass 1 - mycket hög risk - och var prioriterat att undersökas vidare.

Historisk inventering

Syftet med förstudien var att klarlägga om verksamheten vid plantskolorna förorenat mark och grundvatten, samt om  föroreningarna i så fall skulle utgöra någon miljö- och hälsorisk.

I förstudien gjordes en historisk inventering med intervjuer och tolkning av äldre flygbilder och kartor. Utifrån detta kunde konsulten ringa in platser där viktiga verksamheter var placerade och ta fram en provtagningsplan för undersökningarna. Olika typer av provtagningar genomfördes på området. De flesta proverna togs på allmänna platser förutom några som togs i enskilda trädgårdar.

Låga halter

Provtagningen bekräftade att det finns bekämpningsmedel i låga halter i den ytliga jorden. Dessa härstammar med stor sannolikhet från plantskolorna. I några prov påträffades också arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten) där halterna låg något över Naturvårdsverkets generella riskvärde. Metallhalterna i området var överlag låga.

I anslutning till cykelbanan längs Trädlyckevägen fanns förhöjda halter av olja, metaller och bekämpningsmedel i jord och grundvatten. Enligt den historiska bakgrundsstudien kan detta härledas till ett tidigare kemikalieförråd.

I grundvattnet genomfördes analyser av hundratals bekämpningsmedel. I princip var det bara spår av PAH (naftalen) som påträffades. Naftalen kan vara spår av bekämpningsmedel.

Bedömning

Förstudien visade att det finns spår av föroreningar i området, men i låga halter och inte i den omfattning man befarat.  Uppmätta halter bedöms inte utgöra någon hälsorisk.
Det fanns enstaka punkter i områden med halter av arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten) som överskred de generella riktvärdena. Sannolikheten för att det ska ske en skadlig exponering inom området bedöms dock vara mycket liten. Människor exponeras normalt inte för jordpartiklarna annat än sporadiskt och under kort tid. Till exempel odling sker enbart i begränsad skala under en del av året. Detta innebär att hälsoriskerna i praktiken bedöms vara mycket små.

Lägre riskklass

Efter förstudien uppdaterades den tidigare riskklassningen med de nya resultaten. Omådet hamnade nu på riskklass 3 (måttlig risk) mot tidigare 1 (mycket stor risk).  Länsstyrelsen har godkänt omklassningen.

Resulten av förstudien - tillsammans med den nya riskklassen - gör att inga ytterligare undersökningar eller åtgärder behövs med anledning av påträffade föroreningar inom undersökningsområdet.
Vill du läsa hela förundersökningen så finns den här Pdf, 943.4 kB. (Pdf, 943.4 kB).

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Malin Johnsson

Mark och exploatering

076 - 606 10 45

malin.johnsson

Självservice & blanketter