varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Planeringen av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller genom områdesbestämmelser.

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Varberg. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

När kommunen planlägger mark- och vattenområden i en detaljplan följer man normalt en process med flera väl definierade skeden. Ett sådant skede är till exempel samrådet. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Inför nya översiktsplaner ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.För ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter under samrådstiden.

Ladda ned gällande detaljplan

Önskar du en plankarta med planbestämmelser? I dessa finns byggrätten för fastigheter som ligger inom ett detaljplanelagt område i Varbergs kommun. Enklaste sättet är att gå till Varbergskartan för att själv ladda ner detaljplaner med gällande bestämmelser.

Har du inte möjlighet att ladda ner detaljplanen kan du göra en beställning via varbergdirekt@varberg.se. Specificera din beställning genom att ange detaljplanens namn, en fastighetsbeteckning eller en adress samt din e-postadress och kontaktuppgifter. Vid beställning av en papperskopia utgår en avgift i enlighet med kommunens taxa. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter