Sök

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen ansvarar för planering av mark- och vattenområden. Olika planer visar hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Planeringen av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner.

Översiktsplan

Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller genom områdesbestämmelser.

Inför en ny översiktsplan ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Översiktsplan

Ny översiktsplan - under arbete

Pågående detaljplaner och program

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Du kan själv ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

Pågående detaljplaner och program

När kommunen planlägger mark- och vattenområden i en detaljplan följer man en planprocess, där enskilda och allmänna intressen vägs mot varandra.

En del i planprocessen är samråd och granskning. Då kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter lämna synpunkter på planen.

Tyck till om planer

Ladda ned gällande detaljplan eller program

Önskar du en plankarta med planbestämmelser? I dessa finns byggrätten för fastigheter som ligger inom ett detaljplanelagt område i Varbergs kommun. Du kan själv ladda ner en plankarta i Varbergskartan.

Varbergskartans lager för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med hur man laddar ner plankartan? Se instruktion:

Gällande detaljplaner och program

Beställ karta mot avgift

Har du inte möjlighet att ladda ner detaljplanen kan du göra en beställning via Varberg direkt, Specificera din beställning genom att ange detaljplanens namn, en fastighetsbeteckning eller en adress samt din e-postadress och kontaktuppgifter. Vid beställning av en papperskopia utgår en avgift i enlighet med kommunens taxa. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter