varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Årnäs 4:69

Detaljplan för Årnäs 4:69, Varbergs kommun

upprättad den 17 december 2015, utsänd för samråd till och med den 7 april 2016.


Planområdet ligger utmed Espeviksvägen på Årnäshalvön. Fastigheten Årnäs 4:69 är idag planlagd för handelsändamål. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål.


Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.


Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


PlankartaPDF (pdf, 839.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 159.1 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 42 kB)
 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,

0340-880 00, e-post: bn@varberg.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 april 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare Anders Lidén

Självservice & blanketter