Sök

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan,
etapp 3

Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs kommun

Upprättad den 20 juni 2019 finns utsänd för samråd till och med den 10 september 2019.

Miljöstrategisk undersökning visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger norr om Pilgatan, ca 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och naturmark inom området.

Förslaget avviker till viss del från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Samrådsmöte: Torsdagen den 8 augusti kl. 17:00-18:00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14, med möjlighet att ställa frågor kring planförslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 860 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 3.4 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 13.9 MB)
Undersökning (f.d. behovsbedömning)PDF (pdf, 163.3 kB)

Utredningar
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 6.2 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 6.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)
Arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 575 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tfn 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 10 september 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Love Gardtman

ikon

Självservice & blanketter