varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kvarteret Ekorren

Detaljplan för kvarteret Ekorren, Varberg, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 8 oktober 2020 till den 3 december 2020.

Undersökning av miljöbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 700 m norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att behålla strukturen genom uppdelningen av huskroppar och en större förgårdsmark utmed Boråsgatan.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

  Planhandlingar
  PlankartaPDF (pdf, 463.8 kB)
  IllustrationskartaPDF (pdf, 1.6 MB)
  Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 7.7 MB)
  UndersökningPDF (pdf, 196 kB)

  Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, Lena Johansson på mejladress lena.johansson8@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 88 116 för att ställa frågor kring förslaget.

  Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 december 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

Självservice & blanketter