varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

Detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 och 1:18, Bua, Varbergs kommun

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns utsänd för granskning under perioden 10 september 2020 - 8 oktober 2020.

En undersökning enligt 5 kap 11a § plan- och bygglagen har gjorts. Eftersom detaljplanen befaras medföra betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning påbörjats och en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Planområdet omfattar del av Värö bruks industriområde i Väröbacka. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en ny byggnad för verksamhetens expansion med hänsyn taget till omgivande landskap. Vidare möjliggörs en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg nordväst om den nya byggnaden.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 10.6 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 20.6 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 9.4 MB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna, vänligen besök utställningen på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten, alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se Detaljplanen handläggs av Linnea Enochsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 8 oktober 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn 0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Linnea Enochsson

Självservice & blanketter