Sök

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

Detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Sörse, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 14 februari 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Sörse i södra Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, kontor och centrumfunktioner inom fastigheterna Rektorn 1, del av Lektorn 8 och Getakärr 5:1. Det är fortsatt viktigt att allmänna gång- och cykelstråk genom och förbi planområdet bevaras.

Öppet hus: Torsdagen den 9 januari 2020 kl. 16.30-18.00 i Mariedalsskolans matsal med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 588.9 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 9 MB)
UndersökningPDF (pdf, 212.3 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 14 februari 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

ikon

Självservice & blanketter