Sök

Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

Detaljplan för Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 5 januari 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 1400 m söder om Varbergs station och omfattar fastigheterna Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15. I öster möter området Södra vägen och i övriga väderstreck gränsar planområdet till andra bostadsfastigheter.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta fastigheterna Ryttaren 10, 12 och 15 med flerbostadshus. För att bidra till att ge kvarteret en sammanhållen karaktär ska ny bebyggelse anpassas till kringliggande bebyggelse i volym, men samtidigt tillåts byggnaderna ha ett eget, nutida uttryck. Syftet med detaljplanen är också att ta tillvara en del av platsens historia genom att bevara befintliga stenmurar samt att bevara gårdsyta inom Ryttaren 13 och 14 för att behålla något av områdets gröna karaktär.

Öppet hus: Onsdagen den 27 november kl. 16.00-17.30, i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 393.1 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 12.9 MB)
UndersökningPDF (pdf, 197.8 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Anna Modigh.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 5 januari 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Anna Modigh

ikon

Självservice & blanketter