Sök

Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.

Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.
Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 24 oktober 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget invid Nygårds Tångväg, ca 1 km norr om Träslövsläge. Avståndet till Varbergs centrum är ca 5 km. Syftet med planändringen är att reglera minsta tillåtna fastighetsstorlek för ett av de två befintliga fritidshusen söder om Nygårds Tångväg som ingår i Sjögårda stugägarförening, så att avstyckning av enskild fastighet möjliggörs för denna tomt.

Förslaget finns tillgängligt på

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningslokalen ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 oktober 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Elisabet Wästlund

ikon

Självservice & blanketter