Sök

Tvååkers-Ås 1:103 och del av 2:8

Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103 och del av 2:8, Träslövsläge, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 7 november 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Träslövsläge, cirka 6 km söder om Varbergs stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för detaljhandel på fastigheten Tvååkers-Ås 1:103. Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Tvååkers-Ås s:1 och Vare s:16.

Öppet hus: Onsdagen den 25 september kl 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 659.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1.2 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
UndersökningPDF (pdf, 399.8 kB)

Utredningar
Dagvattenutredning inkl bilagorPDF (pdf, 4.5 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 2.6 MB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av John Cronqvist.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 november 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se
Handläggare: John Cronqvist

ikon

Självservice & blanketter