Sök

Västerport etapp 1

Detaljplan för Västerport, etapp 1, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 26 maj 2019.

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Strandskydd för Getakärr 9:14 upphävs.

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 280 meter nordost om Varbergs torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 500 bostäder upp till 7 våningar, loka­ler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringsgarage, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen. Planförslaget berör samfälld mark: Allmän väg nr 800.

Samrådsmöte: 24 april på Varbergs Teater kl 17:30-19:00 samt den 9 maj på Lilla teatern på Kulturhuset Komedianten kl 17:30-19:00 med möjlighet att ställa frågor kring förslaget

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
  • Galleria Trädgården, Västra Vallgatan 2, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tfn 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 26 maj 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 480.7 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 844.7 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 8.9 MB)

Utredningar
Markhöjning i VästerportPDF (pdf, 589.1 kB)
MarkföroreningPDF (pdf, 524.1 kB)
Miljöteknisk undersökning av sedimentPDF (pdf, 1.3 MB)
Handelsutredning för stadsdelen VästerportPDF (pdf, 4.6 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.9 MB)
Industri- och trafikbullerutredningPDF (pdf, 1.8 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 2.4 MB)
VibrationsutredningPDF (pdf, 2.2 MB)
TrafiknätsanalysPDF (pdf, 6 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 5.1 MB)
Resultatrapport MURPDF (pdf, 1.7 MB)
Bilagor resultatrapport MURPDF (pdf, 296.9 kB)
PM- Sammafattning geoteknikPDF (pdf, 187 kB)
PM - MarkföroreningarPDF (pdf, 419.1 kB)
Bedömning av föroreningssituationen och dess konsekvenserPDF (pdf, 1 MB)
VindanalysPDF (pdf, 3.4 MB)
Verktyg för objektiv skattning med spridningsmodelleringPDF (pdf, 32.7 kB)
PM - Åtgärder för att skydda befintliga byggnader mot höga vattenståndPDF (pdf, 477.9 kB)
PM - Trafik- och parkeringsutredningPDF (pdf, 2 MB)
PM - Utredning av sopsugsystemPDF (pdf, 379 kB)

Övrigt
Planprogram VästerportPDF (pdf, 55.9 MB)
Riskstrategi planprogram VästerportPDF (pdf, 1.7 MB)
MKB planprogram VästerportPDF (pdf, 4.2 MB)
VA-utredning planprogram VästerportPDF (pdf, 4.4 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 40.8 MB)
Hållbarhetsprogram VästerportPDF (pdf, 11.2 MB)
Så här tycker VarbergPDF (pdf, 1.9 MB)
Tillsammans skapar vi världens bästa VarbergPDF (pdf, 5.3 MB)


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Annika Eklöv

ikon

Självservice & blanketter