Sök

Planprocessen

Här kan du läsa om hur det går till när kommunen upprättar en ny detaljplan. Syftet med en planprocess är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Längre ner på sidan kan du följa processen steg för steg.

En ny planprocess infördes den 1 januari 2015. Planärenden som är påbörjade före detta datum följer planprocessen från 2011.

Oftast börjar en planprocess med ett förslag om att bygga något nytt, till exempel ett bostadsområde. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv. Beslut om planläggning ska fattas av byggnadsnämnden.

Ansökan om planbesked

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte. Under mötet tittar vi på ditt förslag och hjälper dig med hur du förbereder din ansökan.
Du kan kontakta planavdelningen via Varberg Direkt: 0340-880 00

Ansökan om planbesked/blankett

Om du därefter vill ansöka om planbesked Pdf, 209.4 kB., eller ändring av befintliga planer, ska du komma in med en skrivelse till oss på kommunen. I denna bör syftet med projektet redovisas tillsammans med en kartskiss som visar läge och omfattning. På blanketten finns tydliga anvisningar om vilka ritningar och övriga handlingar som ska skickas med ansökan. Ansökan skickar du till byggnadsnämnden. Inom fyra månader ska du få ett så kallat planbesked där vi meddelar om en planläggning ska inledas eller inte. Oavsett om din ansökan får ett positivt eller negativt besked tas det ut en avgift för planbesked av dig om sökande. Hur stor avgiften är anges i plan- och bygglovstaxan Pdf, 525.7 kB..

Gällande avgifter för planbesked:
Enkel åtgärd - 14 280 kronor
Medelstor åtgärd - 22 848 kronor
Stor åtgärd - 28 560 kronor
eller motsvarande timersättning för nedlagd tid.

För negativt planbesked tas avgift ut motsvarande enkel åtgärd - 14 280 kr, eller motsvarande timersättning för nedlagd tid.

Samråd och granskning

De kommunala besluten om bebyggelse berör många av oss. Därför ska all planering ske med medborgarinflytande. Under en planprocess ska alla berörda – både myndigheter, organisationer och enskilda – få möjlighet till insyn och påverkan. Först därefter fattar våra politiker sina beslut.

Lagändringar ger en enklare planprocess

Den 1 januari 2015 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden. Läs gärna med om lagändringen på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats. Se även en bild över planprocessen Pdf, 94.5 kB..

Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

Vid planläggning används oftast standardplanförfarande. Standardförfarande använder vi när ärendet är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Se även planprocessen Pdf, 94.5 kB. för information om alla planförfaranden.

Illustrerad processplan

1. Planbesked

Planprocessen inleds med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att påbörja detaljplanläggning. Ett negativt planbesked innebär på motsvarande sätt att kommunen för närvarande inte har för avsikt att inleda ett planarbete. Tänk på att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti för att planen kommer att antas. Det avgörs först när alla delar i planprocessen gåtts igenom.

2. Planavtal

Ett planavtal upprättas mellan stadsbyggnadskontoret och beställare. I planavtalet fastställs fördelningen av kostnader och åtaganden mellan beställare och kommun. Det är beställaren som bär kostnaderna som följer av stadsbyggnadskontorets arbete med framtagande av detaljplanen.

3. Planförslag

När ett planavtal är upprättat tas ett planförslag fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med exploatör och andra förvaltningar. I planförslaget framgår mer i detalj hur marken får användas, hur stora byggnader får vara och var de ska placeras.

4. Samråd, tillfälle för yttrande

Planförslaget skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. Alla berörda har då möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna och ligger till grund för justeringar av planförslaget.

5. Granskning, tillfälle för yttrande

Efter bearbetning av planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet, tar byggnadsnämnden beslut om att det bearbetade planförslaget ska ställas ut för granskning. Det finns då möjlighet att åter lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningstiden ställs synpunkterna samman och bemöts i ett granskningsutlåtande som ska skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

6. Antagande

Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. Det är oftast byggnadsnämnden som antar detaljplaner, men om en plan är av större allmänt intresse eller innebär ett ställningstagande på ett principiellt sätt, ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

7. Eventuellt överklagande

Efter att kommunens beslut att anta en detaljplan har anslagits, kan beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. Tänk på att det bara är de som lämnat synpunkter senast under granskningen som har rätt att överklaga.

8. Laga kraft

Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först efter att domstolen har fastställt kommunens beslut. Nu börjar den nya detaljplanen att gälla.
Dags att söka bygglov!

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter