Sök

Miljöaspekter i planprocessen

Lokala mål och strategier

Varbergs kommun har förutom lokala hållbarhetsmål även strategier som ska vägas in i planeringsprocessen. Dessa finner du under planer och strategier.

Undersökning

I det inledande skedet av varje detaljplan eller planprogram görs en så kallad undersökning. Syftet är att klargöra i vilken utsträckning planeringen bedöms kunna påverka miljön. Om planen eller programmet visar sig kunna medföra en betydande miljöpåverkan måste en strategisk miljöbedömning göras.

Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljöbedömningen av planer och program grundar sig i ett EU-direktiv (2001/42/EG) som är implementerat i svensk rätt genom bestämmelser i miljöbalkens 6 kapitel. Syftet med miljöbedömningen är att kartlägga vilken miljöpåverkan som planen eller programmet kan ge upphov till. Bland annat bedöms påverkan på naturvärden, människors hälsa och hushållning med resurser. Genom att den strategiska miljöbedömningen kartlägger platsens förutsättningar, bidrar den också till den aktuella planens utformning. Resultatet av den strategiska miljöbedömningen redovisas i ett dokument som kallas för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Dokumentet blir en del av beslutsunderlaget för planen och ett stöd för allmänheten i att granska planeringen.

Den 1 januari 2018 infördes vissa förändringar gällande miljöbedömningar i miljöbalken och i plan- och bygglagen. För planer och program som påbörjats före detta datum används begreppen ”behovsbedömning” för undersökningar samt ”miljöbedömning” för strategiska miljöbedömningar.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter