Sök

Miljöaspekt i planprocessen

Miljöbedömning

Miljöbedömning av kommunens planer grundar sig i ett EU-direktiv (2001/42/EG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns lagstadgat i svenska miljöbalkens 6 kapitel. I miljöbedömningen ska hänsyn tas till miljöaspekter så som bland annat människors hälsa, natur och hushållning med resurser i planeringen. Detta görs genom att beslutsunderlaget breddas så att planens miljöpåverkan belyses och att negativa effekter motverkas.

Behovsbedömning

Varje detaljplan har en tillhörande behovsbedömning. Denna behovsbedömning kommer fram till om miljöpåverkan är sådan ("betydande miljöpåverkan") som avses i lagstiftningen och om en miljöbedömning kommer att krävas. Processen miljöbedömning slutar i ett dokument som kallas miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och dokumentet blir alltså en del av beslutsunderlaget och ett stöd för allmänheten att granska planeringen.

I Varbergs kommun har vi förutom lokala miljömålPDF (pdf, 1.3 MB) även strategier som planarkitekterna tar hänsyn till i planprocessen och dessa finner du under övriga planer och strategier.

ikon

Kontakta oss

Miljöstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

samhallsplanering@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter