Sök

Fördjupad översiktsplan för Tvååker

Nu ges åter möjlighet att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Tvååker.

process FÖP

Sommaren 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Tvååker. Sommaren 2018 hölls samråd om planförslaget. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter. De inkomna synpunkterna har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse som du kan hitta nedan.

Nu ges åter möjlighet att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande. Utställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar med flera.

Utställning

Våren 2019 har ett reviderat planförslag tagits fram för Tvååker som visar hur orten skulle kunna utvecklas genom förslag till exempelvis nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslaget innehåller även förslag till ett lokalt centrum och ett rekreationsstråk.

Planförslaget, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, finns tillgängligt på Komedianten, Varberg Direkt (stadshus C) och Tvååkers bibliotek under utställningsstiden.

Nedan kan du ta del av planförslaget för Tvååker.

Planbeskrivning - Fördjupad översiktsplan för Tvååker (Utställningshandling)PDF (pdf, 3.5 MB)

Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Tvååker (Utställningshandling)PDF (pdf, 3.1 MB)

Karta över värden och hänsynPDF (pdf, 4.1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (Utställningshandling)PDF (pdf, 4.8 MB)

Trafikutredning FÖP TvååkerPDF (pdf, 6.9 MB)

Trafikutredning B2, Höråsen (Tvååker)PDF (pdf, 7.5 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.8 MB)

Utställningstiden pågår mellan den 7 juni till den 30 september. Eventuella synpunkter på planförslaget ska inlämnas senast den 30 september 2019 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Tvååker.

Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till foptvaaker@varberg.se  

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i ett utlåtande. Planförslaget kommer att revideras utifrån inkomna synpunkter och därefter sker antagande. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Tvååker beräknas ske vid årsskiftet 2019/2020

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Planarkitekt

Pontus Karlsson

0340-88624

pontus.karlsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter