Sök

Pågående utveckling och planering

Apelviken i mitt hjärta

En obruten horisont. Ettusen femhundra meter sandstrand. Friska havsvindar och gångavstånd till staden. Apelviken ligger många människor varmt om hjärtat. Då som nu.

Historien går tillbaka till år 1811 vid Svartekällan. Här drack man brunn för hälsan. Allt fler flyttar till Varberg och allt fler söker sig till Apelviken.

Hur ser platsen ut idag och hur vill vi att den ska se ut í framtiden? Varbergs kommun bestämde sig hösten 2012 för att ta fram en rekreations- och utvecklingsplan i samarbete med allmänheten och resultatet blev "Apelviken i mitt hjärtaPDF (pdf, 9.6 MB)".

Renen 13

Kommunen undersökte fastigheten Renen 13 år 2008. Efter detta låstes källarutrymmet för att minska exponeringen. Källan till föroreningarna finns i marken under källaren, där det finns höga halter av klorerade lösningsmedel. På övriga delar av fastigheten är halterna lägre och hälsoriskerna i dagsläget små. Utredningen visar att förhållandena inte kommer att förbättras i framtiden utan att åtgärder vidtas.

Bakgrund

Fastigheten Renen 13 är förorenad med klorerade lösningsmedel från tidigare verksamheter på fastigheten. Från 1900-talets början fram till 60-talet bedrevs textilverksamhet, därefter har diverse mekaniska industrier verkat på fastigheten.

Föroreningarna härstammar från bland annat avfettningsbad, förzinkning och förkromning. Fram till 1976 släpptes processvatten från verksamheterna till en slambassäng, för att därefter släppas ut till avloppsnätet. 2002 ingick fastigheten i Länsstyrelsens MIFO-inventering och fick Riskklass 1.

Sedan dess har ett flertal miljötekniska undersökningar utförts på fastigheten och år 2005 tömdes slambassängen. 2008 utfördes markundersökningar och fördjupad riskbedömning av företaget NIRAS. Resultatet visade att grundvattnet i fastighetens mark är kraftigt förorenat med klorerade lösningsmedel samt att det är sannolikt att klorerade lösningsmedel finns under källaren i fabriksbyggnaden.

Nuläge

Beviljade medel för sanering

Nu kan saneringen komma igång i, kvarteret Renen i centrala Varberg, Hallands mest förorenade område. Erfarenheterna kan komma till nytta även för sanering efter andra nedlagda industrier som förorenat miljön med klorerade lösningsmedel.  Naturvårdsverket bidrar med 91 miljoner kronor åren 2015-2024, varav 5 miljoner kronor för 2015.

– Saneringen är helt nödvändig av hälsoskäl. Klorerade lösningsmedel har spridits till grundvattnet. Det finns en stor risk för att lösningsmedel i gasform läcker in i byggnader nedströms kvarteret Renen, säger Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket.  

Åren 1962-2003 drevs olika finmekaniska industrier i kvarteret. Klorerade lösningsmedel användes bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Orenat avloppsvattnet från processerna leddes länge ut i en slambrunn på området. Den är byggd av stenblock på berggrund och det har lett till att klorerade lösningsmedel läckt ut genom otätheter i brunnen och berget. Det har spridits via grundvatten och sprickor i berggrunden genom årtiondena. 

Projektet har högsta prioritet på Länsstyrelsen i Hallands regionala program för efterbehandling. På grund av föroreningssituationen och för att minska risken för okontrollerad spridning har Varbergs kommun infört restriktioner mot borrning och schaktning i centrala staden.  

Åtgärdsplan

Beslut

Naturvårdsverket ger bidrag med 91 000 000 kronor för åtgärder på det förorenade området kv. Renen i Varbergs kommun.

2015 =  5 mkr

2016 =  7 mkr

2017 =  4 mkr

2018 = 30 mkr

2019 = 20 mkr

2020 = 11 mkr

Renen 17 (Bullerbyns förskola)

Förskolans mekaniska ventilation förhindrar att klorerade lösningsmedel tränger in i lokalerna. Ett särskilt kontrollprogram för förskolan finns sedan 2005 och mätningar utförs fyra gånger per år och rapporteras till Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsdirektör

Jan Malmgren

Samhällsutvecklingskontoret

0340-881 08

jan.malmgren@varberg.se

 

Malin Johnsson

Projektledare

0766-06 10 45

malin.johnsson@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter