Sök

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Kollage med tre bilder på olika bostäder

Kommunfullmäktige antog den 19 december 2017 en förtätningsstrategi för Varbergs tätort. Strategin beskriver hur kommunen förhåller sig till och arbetar med förtätning inom staden.

Varberg växer - hög efterfrågan på bostäder

Varbergs kommun befinner sig i stark tillväxt och prognoser visar på en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder är hög, framför allt i stadsområdet och i de kustnära tätorterna. Den starka tillväxten ställer höga krav på kommunens övergripande samhällsplanering, så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås.

Vad innebär förtätning?

Förtätning är ett vanligt begrepp inom stadsplanering och innebär att man bygger nytt på ytor som redan är bebyggda. Det handlar inte bara om att bygga bostäder, utan också om att skapa en god bebyggd miljö för dem som bor, arbetar och kommer på besök. Det kan till exempel betyda att man kompletterar ett område med funktioner som saknas. Man kan också binda samman områden och öka möjligheterna till liv mellan husen, exempelvis med gröna ytor som ett viktigt inslag. Förtätning gör att fler människor kan bo och arbeta på en viss yta och att bilberoendet kan minska. Det är ett bra sätt att utnyttja befintlig infrastruktur, samtidigt som underlaget för en bättre lokal service ökar. Genom förtätning kan man också bygga fler bostäder utan att ge avkall på skyddet av värdefull jordbruksmark.

Bostäder vid Lorensberg

Några exempel på förtätning i Varberg är omvandlingen av kvarteret Lorensberg, där en yta som tidigare utgjordes av en markparkering nu rymmer både bostäder, restaurang, butikslokaler och parkering. Ett annat exempel är den förtätning som pågår längs Birger Svenssons väg, där lokaler för olika verksamheter uppförs och där även nya bostäder kommer att byggas.

På Sörse har nybyggda bostadsområden knutits samman med äldre genom ett nytt grönområde med lekplats och stadsdelspark. Ytterligare ett exempel är hur Gallerian byggs ut på höjden med ytterligare ett våningsplan.

Omslag av Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av Kommunstyrelsen och ska utgöra planeringsunderlag för kommande förtätning av Varbergs tätort. Strategin antogs av Kommunfullmäktige 19 december 2017.

Förtätningsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till förtätning inom Varbergs tätort och innehåller strategier och riktlinjer för förtätning i olika delar av staden.

Här kan du ta del av förtätningsstrategin. Pdf, 23.6 MB.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

frida.eriksson@varberg.se

0708- 90 64 18

Självservice & blanketter