varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Stadsbyggnadsprogrammet för Varberg

En viktig del i arbetet med att planera vår stad är behovet av bostäder från en växande befolkning. Vi ska sträva efter att denna utveckling blir hållbar, att det unika med Varbergs stad finns kvar och att staden blir ännu mer attraktiv att vistas i. Syftet med ett stadsbyggnadsprogram är att skapa en tydlig och gemensam bild av hur vi ska gå till väga för att uppfylla detta. Programmet ska utgöra riktlinjer för bevarande och utveckling av Varbergs stadsmiljö. Till programmet finns också en bilaga som beskriver viktiga värden i stadsområdets olika delar.

Träffa tjänstepersoner och politiker!

Mellan den 18 december och den 29 februari finns ett förslag på stadsbyggnadsprogram utställt på Kulturhuset Komedianten och på stadsbyggnadskontoret. Du har möjligheter att påverka vad som kommer att stå i det färdiga programmet genom att lämna synpunkter på förslaget. Beslut kommer att tas av våra politiker efter att inkomna synpunkter har bearbetats. Du är också välkommen på någon av våra informationsträffar. Vi kommer att finnas på plats i:
·        Galleria Trädgården (Västra Vallgatan 2, plan 1) onsdagen den 18 december kl. 16.00-18.00
·        Kulturhuset Komedianten (våning 2) lördagen den 18 januari kl. 12.00-15.00.
Ställ dina frågor om stadsbyggnadsprogrammet och få mer information om vad det innebär för dig och staden. Varmt välkommen!

Lämna synpunkter

Vid utställningarna av stadsbyggnadsprogrammet på Komedianten och på stadsbyggnadskontoret finns brevlådor där du direkt kan lämna in dina synpunkter på programmet. Du kan även skicka in dina synpunkter på stadsbyggnadsprogrammet till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg eller till detaljplan@varberg.se. Senast den 29 februari behöver vi få dina synpunkter.

Vad ska stadsbyggnadsprogrammet beskriva?

Efterfrågan på bostäder i Varbergs stadsområde är hög och i kommunens översiktsplan anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelsen. Ett första steg i planeringen av hur stadsområdet ska förtätas utgörs av Förtätningsstrategi för Varbergs tätortPDF (pdf, 23.6 MB), antagen av kommunfullmäktige 2017-12-19. Stadsbyggnadsprogrammet är ett följduppdrag till förtätningsstrategin. För att åstadkomma en god stadsutveckling och skapa en tydlighet och förutsägbarhet innehåller stadsbyggnadsprogrammet en beskrivning av vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden, och riktlinjer för vilken typ av förändringar som är lämplig i varje del.

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet har letts av stadsbyggnadskontoret i nära samarbete med andra samhällsbyggande verksamheter för att säkerställa kunskaper och perspektiv kring aspekter såsom planering av park och natur, trafik, övergripande planering och ekologi.

Under projektets gång har dessutom dialogträffar genomförts med en grupp kommuninvånare (från olika delar av stadsområdet) en referensgrupp (med representanter från kunskapsområden kopplade till stadsutveckling) samt en grupp med kommunpolitiker. Syftet har varit att tidigt i processen få ett bredare perspektiv på de områden som omfattas av programmet och samtidigt ge fler insyn i processen.

Vad händer när arbetet är klart?

Det färdiga stadsbyggnadsprogrammet kommer att bli en vägledning och ett stöd för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontorets tjänstepersoner. Programmet blir också ett viktigt planeringsunderlag för andra verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad i kommunen. Vidare kommer programmet att bidra till en större förutsägbarhet kring utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare, liksom andra som bor och verkar i staden.

Läs riktlinjerna

Stadsbyggnadsprogrammets består av riktlinjer samt bilagan Inventering och nuläge, som beskriver de befintliga miljöerna och utgör underlag för riktlinjerna.
Riktlinjer högupplöstPDF (pdf, 25.3 MB)
Riktlinjer lågupplöstPDF (pdf, 2 MB)
Inventering av nuläge högupplöstPDF (pdf, 89.3 MB)
Inventering av nuläge lågupplöstPDF (pdf, 5.6 MB)

kartbild över stadsbyggnadsprogrammet

Stadsbyggnadsprogrammet omfattar de delar av stadsområdet som visas på denna karta.


ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Planavdelningen
Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 


Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar


Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter