Sök

Stadsbyggnadsprogrammet för Varbergs stad

När Varberg växer påverkas även stadsområdet. Kommunen vill att staden ska fortsätta utvecklas och växa på ett sammanhållet och hållbart sätt. För att få en tydligare inriktning i planeringsarbetet, ska kommunens förtätningsstrategilänk till annan webbplats kompletteras med riktlinjer för olika delar av staden.

Hänt i projektet

I höstas träffade projektgruppen en referensgrupp med representanter från olika kunskapsområden kopplade till stadsutveckling. Träffen inleddes med information om projektet och fortsatte med ett workshopparbete kring stadens kvaliteter. Därefter genomfördes en liknande träff med representanter från kommuninvånare som bor i de delar av staden som omfattas av programmet. Gruppen sattes samman utifrån ålder, kön, och geografisk spridning för att få en bra representativitet och goda förutsättningar för diskussioner.

Under vintern inventerades utpekade områdens miljö och möjligheter för utveckling och bevarande. Resultatet, som stämdes av vid dialogträffar, blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att utforma riktlinjer för utveckling och bevarande.

Vad ska stadsbyggnadsprogrammet beskriva?

I arbetet med att planera vår stad måste kommunen möta behovet av bostäder från en växande befolkning. Många vill bo i eller nära stadskärnan, och det finns också ett stort intresse från exploatörer att bygga där. När staden förändras ska vi sträva efter att stadsutvecklingen blir hållbar, att det unika med Varbergs stad finns kvar och stärks och att stadskärnan blir ännu mer attraktiv att vistas i. Stadsbyggnadsprogrammet ska ge en tydlig och gemensam bild av hur vi ska gå till väga för att uppfylla detta.

I arbetet med programmet ska många perspektiv vägas samman. Kommunen lägger särskild vikt vid detta:

 • Staden ska bebyggas på ett hållbart och sammanhållet sätt.
  Stadsutvecklingen ska fungera för oss som bor och vistas i Varberg idag, men också för kommande generationer. En hållbar stadsutveckling innebär att vi ska värna om sådant som skapar livskvalitet, det kan till exempel handla om att ha tillgång till gröna ytor och intressanta platser att mötas på. Det kan också handla om att fler ska ha nära till service, kultur och kollektivtrafik. Det innebär även att vi i första hand ska bygga där det redan har byggts och sträva efter att vissa orörda ytor bibehålls gröna.

 • Staden ska förändras med en särskild omsorg om Varbergs identitet.
  De förändringar i bebyggelsen som sker, ska ta hänsyn till det som gör Varberg unikt. Kulturmiljöer och olika byggnadsepoker ska synas. Vi ska också värna om småstadskänslan och stadens koppling till havet. Stadsutvecklingen ska med andra ord ske varsamt utifrån platsernas olika karaktär och förutsättningar.
   
 • Stadsrummet ska vara attraktivt för många att vistas i.
  Den nya bebyggelsen ska integreras i den befintliga delen av staden. Vi ska behålla och stärka en inspirerande arkitektur med vackra byggnader och ett levande gaturum. Ljuset, luften och balansen mellan integritet och öppenhet, ska bidra till att man känner sig välkommen och trivs.

Hur ska projektet genomföras?

Arbetet med att ta fram ett stadsbyggnadsprogram leds av stadsbyggnadskontoret och är utformat som ett projekt med arbetsgrupper med representanter från andra samhällsbyggande verksamheter i kommunen.

Under projektets gång kommer dialogträffar att genomföras med representanter för kommuninvånare, personer utanför kommunens organisation med olika kunskaper om stadsutveckling samt för förtroendevalda. Syftet är att tidigt i processen både ge insyn i projektet och få en bättre bild av olika perspektiv på utvecklingsmöjligheter för de områden som omfattas av stadsbyggnadsprogrammet.

Programmet kan delas in i två delar: en del som innehåller inventering och beskrivning av befintliga miljöer samt en del som fokuserar på att ta fram riktlinjer för utveckling och bevarande. Arbetet påbörjades hösten 2018 och planeras vara färdigt i slutet av 2019. Därefter kommer  byggnadsnämnden att ta beslut om programmet.

kartbild över stadsbyggnadsprogrammet

Stadsbyggnadsprogrammet omfattar de delar av stadsområdet som visas på denna karta.

Vad händer när arbetet är klart?

Det färdiga stadsbyggnadsprogrammet kommer att bli en tydlig vägledning och ett stöd för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontorets tjänstemän. Byggnadsnämnden är den politiska instans som beslutar i plan- och byggfrågor medan tjänstemännen handlägger motsvarande ärenden. Programmet blir också ett viktigt planeringsunderlag för andra verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad i kommunen. Vidare kommer programmet att bidra till en större förutsägbarhet kring utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare.


ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Planavdelningen
Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 


Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar


Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter