Sök

Stadsbyggnadsprogrammet för Varberg

En viktig del i arbetet med att planera vår stad är behovet av bostäder från en växande befolkning. Vi ska sträva efter att denna utveckling blir hållbar, att det unika med Varbergs stad finns kvar och att staden blir ännu mer attraktiv att vistas i. Syftet med ett stadsbyggnadsprogram är att skapa en tydlig och gemensam bild av hur vi ska gå till väga för att uppfylla detta. Programmet utgör riktlinjer för bevarande och utveckling av Varbergs stadsmiljö. Till programmet finns också en bilaga som beskriver viktiga värden i stadsområdets olika delar.

Vad händer just nu?

Den 15 september 2020 godkände kommunfullmäktige Stadsbyggnadsprogram för Varberg  Pdf, 27.3 MB. som planeringsunderlag. Till programmet hör också en bilaga (inventering och nuläge) Pdf, 89 MB. med beskrivningar av värden i de befintliga miljöerna.

Stadsbyggnadsprogrammet finns även tillgängligt som klickbara lager i Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Vad ska stadsbyggnadsprogrammet beskriva?

Efterfrågan på bostäder i Varbergs stadsområde är hög och i kommunens översiktsplan anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelsen. Ett första steg i planeringen av hur stadsområdet ska förtätas utgörs av Förtätningsstrategi för Varbergs tätort Pdf, 23.6 MB. (pdf, 23.6 MB), antagen av kommunfullmäktige 2017-12-19. Stadsbyggnadsprogrammet är ett följduppdrag till förtätningsstrategin. För att åstadkomma en god stadsutveckling och skapa en tydlighet och förutsägbarhet innehåller stadsbyggnadsprogrammet en beskrivning av vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden, och riktlinjer för vilken typ av förändringar som är lämplig i varje del.

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet har letts av stadsbyggnadskontoret i nära samarbete med andra samhällsbyggande verksamheter för att säkerställa kunskaper och perspektiv kring aspekter såsom planering av park och natur, trafik, övergripande planering och ekologi.

Under projektets gång har dessutom dialogträffar genomförts med en grupp kommuninvånare från olika delar av stadsområdet, en referensgrupp med representanter från kunskapsområden kopplade till stadsutveckling, samt grupper av kommunpolitiker. Syftet har varit att tidigt i processen få ett bredare perspektiv på de områden som omfattas av programmet och samtidigt ge fler insyn i processen.

Vad händer när arbetet är klart?

Stadsbyggnadsprogrammet ska fungera som vägledning och stöd för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontorets tjänstepersoner. Det blir också ett viktigt planeringsunderlag för andra verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad i kommunen. Vidare kommer programmet att bidra till en större förutsägbarhet kring utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare, liksom för andra som bor och verkar i staden.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter