Sök

Naturvård

Varbergs kommun har en variationsrik natur som erbjuder många spännande upplevelser för den naturintresserade. Från havsbandets strandängar, klippor och sandstränder, till det kuperade skogslandskapet med sina sjöar och vattendrag i öster. De många naturtyperna skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald men också för friluftsliv och rekreation.

Promenadstråk genom tät skog

Varbergs kommun arbetar aktivt med naturvård och med insatser för att bevara och främja den biologiska mångfalden. Naturvårdsarbetet i kommunen sker bland annat med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen, kommunens hållbarhetsmål och miljökvalitetsnormerna för vatten. Målet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att nå god status i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Kommunens Grönstrategi Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. är vägledande i naturvårdsarbetet. Här finns till exempel riktlinjer för hur det variationsrika landskapet och dess djur- och växtarter ska vårdas och gynnas. Ädellövskogar, strandängar, kusthedar, sandmiljöer och våtmarker är utpekade karaktärsmiljöer för Varbergs kommun. Arter knutna till dessa områden ska därför ges ett särskilt fokus i kommunens naturvårdsarbete.

Kommunens har även ett naturvårdsprogram Pdf, 621.2 kB. som används i samhällsplanering och naturvårdsarbete. Programmet innehåller 19o områden med höga natur-, kultur- och geologiska värden runt om i kommunen.  

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter