Sök

Naturvårdsprojekt

Vi driver flera naturvårdsprojekt i egen regi och tillsammans med organisationer och markägare. Många projekt finansieras med statliga LONA- och LOVA-bidrag. Här ser du våra aktuella projekt.

Ökad mångfald i tätortsnära ängsmiljöer

Projektet syftar till att förbättra kunskapen om den biologiska mångfalden i stads- och tätortsnära ängsmiljöer. Med ökad kunskap om ängsmiljöernas naturvärden kan skötseln anpassas till att utveckla dessa värden. Underlaget ger även kommunen större möjlighet att bevara och binda ihop värdefulla områden som annars riskerar att försvinna eller isoleras i takt med stadens utveckling. Projektet innehåller även restaurering av tre ängsmiljöer vid Hammers kulle, Prästakullen och Kåsa. Detta arbete genomförs av Naturskyddsföreningen i Varberg. Projektet pågår under perioden 2017-2020 och delfinansieras med LONA-medel. Projektet genomförs tillsammans med Hallands Botaniska förening och Naturskyddsföreningen Varberg.

För att gynna växter och djur behöver vi sköta om de ängar som finns och vi behöver dessutom fler ängar. Läs gärna mer om hur du kan hjälpa till i dokumentet Information om ängar Pdf, 1 MB..

Invasiva arter, strategi för Hallands län

Kustkommunerna i Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm) har startat ett projekt kring invasiva arter, med fokus på kärlväxter. Projektet drivs i samarbete med Hallands Botaniska Förening och Hylte kommun. Målet är att identifiera vilka främmande arter som orsakar störst problem i Hallands län, samt att ta fram en strategi för hur de kan hanteras. Strategin ska bl.a. redovisa möjliga bekämpnings­metoder och kartlägga arternas utbredning i länet, och fungera som ett kunskaps- och beslutsunderlag för hur invasiva arter bör hanteras i Halland. Projektet finansieras delvis med medel från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) och pågår under åren 2018–2020.

Om du är intresserad av projektet eller har frågor, får du gärna kontakta kommunekologerna.

VA-plan

Projektet delfinansieras av LOVA-medel och syftar till att ta fram en övergripande vatten- och avsloppsplan för Varbergs kommun. Projektet pågår 2017–2019.

Från himmel till hav – en resa längs Himleån

Projektet drivs av Himleåns vattenråd och delfinansieras av LONA-medel. Syftet med projektet är att öka kunskap om Himleåns vattensystem, kulturhistoria, areella näringar för skolor och allmänhet. Målsättningen är att projektet ökar förutsättningarna till kreativa och långsiktigt hållbara åtgärder för att förbättra ekologisk status och biologisk mångfald i avrinningsområdet.

Projektet innehåller delområdena Vattnet-i-skolan och Himleådagen. Vattnet-i-skolan innebär att skolorna inom avrinningsområdet erbjuds hjälp att hitta lämpliga pedagogiska vattenmiljöer vid skolorna, fortbildning för lärare och medverkan i fält tillsammans med elever. Projektet har tagit fram ett första utkast till handledning för pedagoger.

Himleådagen är en aktivitet för uppmärksamma Himleåns natur- och kulturhistoriska värden. Himleådagen kommer att genomföras söndagen den 29 augusti 2021. För mer information, se www.himlean.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet drivs tillsammans med hembygdsföreningar, VIVAB, Varbergs flugfiskeklubb, Beetogether/Connected Dreams, länsstyrelsen Halland, Varbergs kommun, Varbergs ornitologiska förening och Varbergs naturskyddsförening. Projektet pågår 2017–2021.

Näringspåverkan i Himleåns avrinningsområde – övervakning och åtgärdsförslag

Projektet drivs av Himleåns vattenråd och delfinansieras av LOVA-medel. Projektets syfte är att förbättra kunskapen om näringsläckage i Himleåns avrinningsområde och i dialog med markägare planera åtgärder för att minska näringsbelastningen. Projektet pågår 2017–2019.

Kompensationsriktlinjer

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att ta fram riktlinjer för kompensation av ekosystemtjänster i samband med till exempel exploatering i tätortsnära natur. Projektet bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och kommer att vara klart under 2019.

Om LONA och LOVA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Naturvårdsverket fördelar pengar via länsstyrelserna och kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna ansvarar för LOVA-bidrag. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Projekt LEVA

Genom ett lokalt engagemang kan vi skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

Projekt LEVA Halland

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter