Sök

Vattendirektiv

I december 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft. Sverige införlivade direktivet i sin lagstiftning genom miljökvalitetsnormer för vatten i miljöbalkens 5 kapitel. Senast 2015 ska alla vatten i Sverige nå god status. För att nå god status i alla vatten har ett åtgärdsprogram tagits fram. Åtgärderna riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. För att läsa mer om arbetet med vattendirektivet, åtgärdsprogram och hur arbetet är organiserat besök Vattenmyndighetens hemsida för Västerhavets vattendistrikt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Vattenförvaltningen utgår från vattnets naturliga väg genom landskapet istället för administrativa gränser. Det vill säga den utgår från så kallade avrinningsområden istället för exempelvis kommungränser. Samverkan är en förutsättning för att få till verkliga åtgärder och hållbara helhetslösningar.

Varbergs kommun tillhör Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om arbetet med vattenförvaltningen finns på deras hemsida.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter