Sök

Kalkning

Ett mycket stort hot mot mångfalden av växter och djur är försurningen. Våra vatten och marker är dåligt skyddade mot dagens kraftiga nedfall av försurade luftföroreningar. En generell följd av försurningen är att antalet växt- och djurarter minskar. För att hejda försurningens skadeverkningar kalkar kommunen regelbundet ett stort antal sjöar, våtmarker och vattendrag.

Som exempel kan nämnas att 70% av den sammanlagda sjöytan i kommunen kalkas och att 24% ej är försurad. Varbergs kommun kalkar regelbundet ett 40-tal sjöar och några vattendrag inom kommunen. I huvudsak tre metoder används vid kalkningen:

•Kalkning med båt i sjöar

•Kalkning med helikopter i våtmarker och sjöar

•Kalkdoserare i vattendrag

Kalkdoserare

Vid Änga i Gunnarsjö finns en kalkdoserare. Kalkningen skall motverka försurningen av Fönhultaån och nedströms liggande sjöar. Ett antal sjöar uppströms doseraren kalkas också.

•Doseraren rymmer ca 50 ton

•Kalkstensmjölet till doseraren har en kornstorlek av 0-0,2 mm

•Kalken fylls på av en bulkbil. Doseringen styrs automatiskt

•Medelvattenföringen vid Änga är ca 0,5 kubikmeter per sekund

•Avrinningsområdet uppströms doseraren är 27 kvadratkilometer

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter