Sök

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Innan vissa miljöfarliga verksamheter får påbörjas måste man göra en anmälan eller söka tillstånd beroende på omfattning.

Miljöfarliga verksamheter som måste anmälas eller sökas tillstånd för delas in i A, B eller C-verksamheter.

  • A-verksamheter behöver söka tillstånd hos miljödomstolen innan den kan påbörjas.
  • B-verksamheter behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • C-verksamheter behöver anmäla sin anläggning till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vilka verksamheter som är A, B eller C-verksamheter framgår i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Varbergs kommun är det miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som handlägger anmälningar om miljöfarlig verksamhet på C-nivå. En verksamhet som anmäls får inte påbörjas tidigare än sex veckor från det att anmälan har lämnats in.

Det finns även miljöfarliga verksamheter som inte behöver lämna in en anmälan innan den påbörjas, så kallade U-verksamheter. Även om de inte är anmälningspliktiga måste de ändå följa miljöbalkens regler och tillsyn kan utövas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om man kan anses vara sakägare i de anmälningsärenden som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen handlägger har man rätt att yttra sig över den inkomna anmälan. Vanligtvis är yttrandetiden tre veckor.

Ovan nämnda anmälningsplikt samt rätten att yttra sig gäller även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter som kan anses vara betydande ur miljösynpunkt.

Under sidan Aktuella miljöprövningar kan du se vilka pågående miljöärenden berörda sakägare kan yttra sig över just nu.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter