Sök

Ansök om planbesked

Om du vill ta fram en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan, så ska du ansöka om planbesked. Du fyller i ansökningsblanketten digitalt eller manuellt och skickar den till oss. Du kan även lämna in din ansökan till Varberg direkt.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut om positivt eller negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska kommunen meddela ett beslut inom fyra månader från att ansökan är komplett. Därför är det bra att redan i ansökan om planbesked beskriva det tänkta projektet så utförligt som möjligt.

I handläggningen av en ansökan om planbesked bedömer vi hur väl det tänkta projektet stämmer överens med gällande översiktsplan och andra kommunala strategier och planer för samhällsbyggnad. En ansökan som stämmer väl överens med gällande översiktsplan och strategier har bättre förutsättningar att leda till ett positivt planbesked.

Ett beslut om planbesked är inte bindande, det är ett vägledande beslut om hur byggnadsnämnden tänker kring lämpligheten av ett projekt. Ett planbesked kan inte överklagas.

Hur ansöker jag?

Du behöver ansöka om planbesked till byggnadsnämnden.

Fyll i blanketten digitalt eller manuellt och skicka in den till detaljplan@varberg.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Varbergs kommun, 432 80 Varberg.

Beskriv ditt projekt och hur fastigheten och eventuella byggnader är tänka att användas. Den som står som sökanden och skriver under ansökan är också betalningsansvarig för den avgift som tas ut för planbeskedet.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan/anmälan:

  • Karta med markering över det gällande området.


Vad kostar det?

Avgiften för planbesked framgår av plan- och bygglovstaxan och baseras på hur omfattande planarbetet är i tre nivåer – enkel, medelstor eller stor åtgärd. Alternativt kan avgiften grunda sig på faktiskt nedlagd tid enligt timtaxa. Ett positivt planbesked för ett medelstort projekt kostar cirka 25 000 kr (år 2023). Avgiften är den samma vid negativt planbesked.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska kommunen meddela ett beslut inom fyra månader från att ansökan är komplett. Ett positivt beslut innebär att byggnadsnämnden ger klartecken för att detaljplanläggning kan påbörjas vid en viss angiven tidpunkt. Denna tidpunkt ligger ofta flera år bort i tiden på grund av högt exploateringstryck. I dagsläget är väntetiden två till fyra år i Varbergs kommun. Det är byggnadsnämnden som avgör i vilken ordning som detaljplaneprojekt ska påbörjas och hur de ska prioriteras.

 

Planprocessen | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Planprogram | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter