Sök

Alunskiffern 1

Nu förbereder vi för det nya kvarteret Alunskiffern 1.

Ett nytt bostadsområde i Breared och Apelviken ska etableras med namnet Alunskiffern. 150 bostads- samt hyresrätter, ett äldreboende med 54 lägenheter och ett trygghetsboende med 35 lägenheter planeras. Detta innebär att området öppnas upp för många människor i olika generationer. Hamn- och gatuförvaltningen startar arbetet med att skapa en dagvattendamm och ett naturområde i kvarteret. Det arbetet påbörjas i januari 2019.

Varför bygger vi?

Byggnation av det nya bostadsområdet ändrar de gamla förutsättningarna för hantering av dagvatten. Därför utvecklar vi det befintliga våtmarksområdet intill Vrångabäcken med en dagvattenanläggning (damm), vilken både gynnar den biologiska mångfalden och renar dagvattnet. I anslutning till den skapar vi ett attraktivt naturområde med olika gångvägar samt en spång över dagvattendammen.

Hur kommer det att bli?

Första etappen med att anlägga dagvattenanläggningen är klar. Vi gör även en ny infart till kvarteret från Brearedsvägen. På sikt kommer Västkustvägen att delvis byggas om för att sänka hastigheten och höja trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägen öster om Västkustvägen kommer dessutom att breddas och belysas.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52

kristina.tornstrom@varberg.se

Självservice & blanketter