Sök

Trönningenäs A4

Trönningenäs A4 ligger cirka 4 km norr om Varberg, mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser och stora naturskyddade strövområden. Det nya bostadsområdet har också förskola och skola inom cykelavstånd.

Aktuellt i projektet

Den befintliga dagvattendammen byggs ut och diket läggs om. Hansavägen håller på att byggas om till lokalgata för kommande bostäder.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan möjliggör byggnation av ca 15 st friliggande enbostadshus. Den befintliga dagvattendammen i södra delen av området ska byggas ut. Ett stort naturområde ska skapas och vara tillgängligt och användbart för rekreation för alla boende på Trönningenäs och i den norra delen av området finns det plats för en stadsdelslekplats. Lekplatsen är tänkt att bli en viktig mötesplats för samtliga boende inom Trönningenäs.

Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området. Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

  • Den befintliga dagvattendammen ska byggas ut för att kunna hantera vatten från ett större område. Diket som ansluter till dammen norrifrån ska läggas igen och ersättas med ett nytt dike som slingrar sig igenom naturområdet.
  • VA, el och belysning ska läggas ner i Hansavägen som även ska breddas, asfalteras och förses med hastighetsdämpande åtgärder.
  • Projektering av naturområdet och tätortslekplats pågår.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Nicole Danielsson

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31

nicole.danielsson.ahumada@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter