varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge

Bild över planområdet för Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Varberg växer och just nu pågår det planer för en större utveckling av Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

Planprogramområdet mellan Västkustvägen och Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad är utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde. Ett förslag till planprogram var ute på samråd under perioden 19 december 2019 till den 28 februari 2020.

Därefter har ett arbete pågått med att sammanställa alla inkomna synpunkter samt se över förslaget till planprogram utifrån de inkomna synpunkterna. Förslaget till planprogram har reviderats och förslaget har nu godkänts av Byggnadsnämnden den 29 april 2021.

Det godkända planprogrammet hittar du här nedan:

Ladda ner och läs det godkända planprogrammet här! Pdf, 24.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.7 MB)

Förslaget till planprogram som var ute på samråd hittar du här nedan:

Ladda ner och läs planprogrammet här! Pdf, 16.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.6 MB)

Planprogrammet sätter strukturen

Inriktningen för det nya området är att det tydligt ska knyta an till den befintliga bebyggelsen och strukturen. Planprogrammet ska visa på hur området kan utformas på ett övergripande plan och blir ett underlag för de kommande detaljplanerna. Planprogrammet ger förslag på en utbyggnadsordning för hur området ska kunna byggas ut framöver.

Inom planprogramområdet ska det finnas en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus, kedjehus och villor. Det kommer också att vara en variation av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i olika prisnivåer. Blandningen ska bidra till en socialt hållbar utveckling genom att locka människor med olika behov och förutsättningar, samtidigt som det skapas nya och intressanta miljöer.

Den nya bebyggelsen kan ge plats åt cirka 1 500 - 2 100 nya bostäder.

Karta över planområdet

På kartbilden ovan visas vilket område som omfattas av planprogrammet.

Boende med närhet till hav, rekreation och staden!

Utvecklingen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad innebär att fler människor får möjligheten att bosätta sig på en plats med fantastiska förutsättningar utifrån närheten till hav, rekreation och staden.

Utöver bostäder planeras det även för service i form av förskolor, skola, äldreboende, handel samt olika typer av park- och naturområden. Genom en utveckling av cykelstråk och fortsatt närhet till stadsbussen in i området skapas också goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Från tidig planering till färdigt bostadsområde

Att utveckla nya bostadsområden är en lång process och planeringen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad är än så länge i ett tidigt skede. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper.

Vad händer nu?

Arbetet med planprogrammet blev klart i april 2021. Samrådet genomfördes under perioden 19 december 2019 till den 28 februari 2020.

Arbetet med att ta fram detaljplaner inom området kan nu påbörjas. Samtliga planarbeten föregås av ansökan om planbesked och kommer behöva anpassas efter den utbyggnadsordning som finns i planprogrammet om inget oförutsett sker.

Arbetet med att ta fram en detaljplan kan ta cirka 18-24 månader. Planprogrammet kommer att delas in i ett flertal detaljplaner och genomförandet kommer att pågå under en lång tid framöver.

Vad händer framåt?

Byggnadsnämnden har nu godkänt planprogrammet som ett planeringsunderlag för kommande detaljplaner i området. Området kommer successivt växa fram allt eftersom detaljplaner för olika delar färdigställs.

Samråd och dialog

Under planprocessen Länk till annan webbplats. finns olika tillfällen för dig att vara delaktig i planeringen och komma med synpunkter. Första tillfället, som har genomförts, var samrådet för planprogrammet som avslutades 28 februari 2020. Under kommande process med att ta fram detaljplaner kommer det finnas ytterligare möjligheter att inkomma med synpunkter i samband med samråd och granskning av detaljplanerna.

Har du frågor?

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga? Varmt välkommen att kontakta oss som arbetar med planering på Stadsbyggnadskontoret i Varberg. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

Varför planerar vi att bygga just här?

Varberg växer och vi har en bostadsbrist i kommunen. Det är kommunens ansvar att se till att vi har en plan gällande bostadsförsörjningen. I översiktsplanen pekas områden ut, som bedöms lämpliga för en utveckling av bostäder. Området öster om Träslövsläge och Gamla Köpstad finns utpekat i den fördjupade översiktsplanen för staden.

Vad innebär ett planprogram?

All tillkommande bebyggelse som innebär en ny sammanhållen bebyggelse föregås av detaljplanekravet. Syftet med detaljplanekravet är att kommunen ska pröva markanvändningen genom en samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen.

Planprogram är det tidigaste skedet i planprocessen och används oftast när man behöver se över ett större område och skapa en struktur. Sedan blir nästa steg att påbörja detaljplan för olika deletapper inom programområdet.

Vad kommer det att bli/byggas för något?

Planprogrammet kommer ge svar på vad som kommer byggas i stora drag. Det ger svar på vilken typ av bebyggelse som föreslås, var den ska lokaliseras tillsammans med var all infrastruktur ska ligga i form av vägar och ledningar med mera.

Planprogrammet tittar på möjligheterna att kunna bygga mellan
1 500 - 2 100 bostäder inom det här området, det kommer även bli service i form av skola och förskola.

Utbyggnaden kommer sedan delas in i olika etapper, då allt inte kan byggas ut på en gång. Tidigast kan nya bostäder vara klara runt början på 2023 då Västra kuststammen ska vara utbyggd och redo att kopplas på.

Vad är västra kuststammen?

 Västra kuststammen är en stor spillvattenledning som behöver byggas ut för att kunna försörja tillkommande bebyggelse inom bland annat programområdet. Tidplanen för denna utbyggnad är beräknad att vara klar för anslutning av programområdet till årsskiftet 2022/2023.

När beräknas allt bli klart?

Programmet blev klart april 2021.

Nästa steg är att påbörja detaljplaner inom området. För att påbörja en detaljplan krävs det att markägaren är intresserad och i detta område är det både kommunen och enskilda som äger mark. När det finns ett intresse att bygga är första steget en ansökan om planbesked och därefter anger stadsbyggnadskontoret när man avser påbörja detaljplanen.

Processen att ta fram en detaljplan brukar ta cirka 18–24 månader. Därmed kommer det att dröja flera år innan hela programområdet är utbyggt. Som tidigast kan man börja bygga runt 2023/2024 är bedömningen.

Kommer jag som bor i området kunna påverka?

Ja. Till att börja med finns det möjlighet att komma in med synpunkter under planprogrammets samråd. Detta är steget innan detaljplaner. Planprogrammets samråd börjar den 19 december 2019 och pågår fram till den 28 februari 2020.

Efter planprogrammet kommer det i planprocessen för varje enskild detaljplan finnas olika tillfällen att inkomma med synpunkter, till exempel så kallade samråd, där du både kan få insyn i hur planerna ser ut och lämna synpunkter för att påverka utvecklingen. Är man granne eller direkt berörd av en detaljplan så blir man kontaktad av Stadsbyggnadskontoret i samband med samrådet.

Vem kommer att bygga området?

Det kommer vara olika aktörer som bygger inom området eftersom marken ägs av flera olika markägare, varav kommunen är en markägare. Det finns därför inget tydligt svar på den frågan än eftersom man är så tidigt i planeringen av området.

Hur höga hus kommer det att bli?

Planprogrammet redogör för vilken typ av bostäder som föreslås inom olika delområden för programområdet. Den slutliga bedömningen om exakta höjder görs i detaljplanerna, som är nästa skede. Utgångspunkten är att bebyggelsen ska vara väl anpassad till platsen och den befintliga bebyggelsen, i vissa fall kan bedömningen bli att det är lämpligt med något högre hus och i andra fall inte. Det kommer bli allt från enplanshus till flerbostadshus inom området för planprogrammet.

Kommer det att bli mycket trafik?

I arbetet med planprogrammet har trafiken varit en av de frågor som behandlats. I dessa processer utreder vi att vägarna är utformade för att klara den belastning som utbyggnaden medför. Det finns en framtagen trafikutredning och ett förslag till ny vägstruktur som baseras på resultatet av den. Som en följd av den utbyggnad som föreslås kommer trafiken i området att öka och målet är då att främst möjliggöra för hållbara transportsätt genom gång, cykel och kollektivtrafik så att detta ska bli alternativ till bilen. Sedan planeras vägnätet för att fördela trafiken jämnt inom området.

I samband med att området byggs ut kommer trafiken att öka även i form av byggtransporter.

Hur påverkas vatten- och avloppssituationen?

Det är flera delar som krävs för att en stad och tillkommande bebyggelse ska fungera. I takt med att staden växer ställer det också allt högre krav på kommunens tekniska infrastruktur, den som inte syns men som är helt avgörande för att vi ska kunna få vatten i kranarna, kunna spola i toaletten och inte få översvämmade tomter.

Varberg växer och i takt med detta krävs inte bara underhåll utan även större och bättre ledningar. Vivab som ansvarar för dessa frågor i kommunen planerar för en utbyggnad av den så kallade Västra kuststammen, en spillvattenledning som ska försörja Tvååker, Himle och södra delarna av Varberg för att ansluta till befintligt nät i höjd med Breared.

Utbyggnaden av Västra kuststammen är avgörande för en utbyggnad av östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. Därför kommer utbyggnaden att behöva gå hand i hand med utbyggnaden av Västra kuststammen som beräknas vara klar för programområdet vid årsskiftet 2022/23.

Hur får man en bostad i området?

Än så länge är vi i ett väldigt tidigt skede av planeringen och vi har inte så mycket kunskap om hur och när den kommande utbyggnaden kommer att ske. Därför kan det vara bra att hålla koll på uppdateringar inom vår hemsida utifrån de tidsspann som anges på tidslinjen ovan.

Vad ska hända med Knarråsen?

Knarråsens naturområde ingår inom planprogrammets gräns. Syftet med detta är att Knarråsen idag inte är planlagt som naturområde och genom att ta med detta i planprogrammet kommer vi vilja säkerställa detta. Knarråsen ska alltså fortsatt vara ett natur- och rekreationsområde och kommer inte tas i anspråk för bebyggelse.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter