varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Farehamnen

Hamnområdet med lastfartyg

Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i nya Farehamnen? När den är klar kommer Varbergs hamn att bli en av de effektivaste och modernaste hamnarna i Sverige.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Den nya hamndelen ska anläggas väster om denna. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB som kommer att ansvara och genomföra utbyggnaden i den nya hamndelen (läs mer om detta längst ner på sidan.).

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn.

Hösten 2021 påbörjar Varbergs kommun det omfattande arbetet med att iordningställa området för den nya hamndelen i Farehamnen, men redan nu sker ett förberedande arbete med att anlägga växlar. Den nya hamndelen ska vara färdig till årsskiftet 2023/2024.

Aktuellt i projektet

Under maj är det befintliga spåret till Farehamnen avstängt eftersom Trafikverket gör ett jobb med nya bangården. Under denna period passar projektet på att sätta in två växlar för de nya järnvägsspåren in till den nya hamndelen. Växlarna som ska anläggas är begagnade och leverantören har renoverat dem så att de nu kan återanvändas igen.

Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebär att fem prekvalificerade entreprenörer har bjudits in och erbjuds möjlighet att räkna på hela projektet. Denna anbudsräkning pågår nu och ambitionen är att har en utsedd entreprenör under andra kvartalet 2021, och att
kaj-, pir- och markarbeten kan påbörjas under hösten 2021.

Bergmassor används

Bergmassor från tunneln kommer användas både inom projekt Farehamnen och i Västerport, vilket är samhällsekonomiskt både utifrån kostnad och miljö. Från hösten 2020 levereras bergmassor till den bakre delen av hamnområdet. Transporter med massor kan förekomma både under kvälls- och nattetid. Inom hamnområdet kommer även Implenia och Trafikverket ha verksamhet kopplat till tunnelprojektet.

Skiss som visar hur verksamheten i Industrihamnen ska flytta till Farehamnen

Färjan har lämnat hamnen

Färjan Stena Nautica lämnade Varbergs hamn för sista gången den 31 januari 2020.

Platsen där nuvarande färjeläge ligger behövs för att den nya stadsdelen Västerport ska kunna börja byggas. Kommunens planering utgick från ett nytt färjeläge i den nya hamndelen men 2017 blev det klart att Stena Line inte kommer att flytta med till Farehamnen. Stena och Hallands Hamnar har istället kommit överens om att färjelinjen till Grenå i fortsättningen ska utgå från Halmstad. (Hamnarna i Varberg och Halmstad ingår båda i Hallands Hamnar AB.)

De ytor i Farehamnen  som tidigare varit tänkta för en färjeterminal, kommer nu att kunna användas till utveckling och expansion av skogshamnen.

Finansiering

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Hur denna fördelning ska se ut fattar kommunfullmäktige beslut om.

Sveriges största skogshamn

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 
Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn. Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Fartygstrafik är, näst efter järnväg, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att en kommun har tillgång till kombinationen järnväg och hamn ger möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

Hamn + Stad = sant

I Varberg har stad och hamn samexisterat sida vid sida i flera hundra år. När Farehamnen och Västerport är utbyggda kommer denna historiska relation att fortsätta. Människorna i staden kommer kunna se och följa verksamheten i hamnen, något som inte är helt vanligt idag.

Hänsyn måste självklart tas både till hamnens verksamhet och till stadens behov. Varbergs kommun och Hallands Hamnar har en tät dialog när det gäller planering och utformning av det nya området. Kommunens mål är en modern och lönsam hamn tillsammans med ett levande och attraktivt Västerport.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Stadsutvecklingsprojektet

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter