Sök

Brunnsparken

Invigning av Brunnsparken den 30 juni

Invigning av Brunnsparken den 30 juni

Brunnsparken har omvandlats till ett attraktivt, grönt och lekfullt stadsrum och invigdes sommaren 2018. Arbetet med branddammen pågår under 2019.

Under arbetet med förnyelse av Brunnsparken hittades ett arkeologiskt fynd (se 3D) länk till annan webbplatsi parkens västra del. Under hösten 2018 fattade hamn- och gatunämnden beslut om att fylla igen branddammen och bygga en granittrappa ovanpå.

Aktuellt i projektet

I slutet av april, veckan efter påsk eller något senare, påbörjas arbetet med att fylla branddammen i Brunnsparken med krossmaterial. Detta så att en trappa kan byggas ovanpå. För att kunna genomföra arbetena på ett säkert sätt behöver parkens västra del stängas av under 3-4 veckor. Gående ska kunna passera förbi arbetsområdet.

Hur kommer det att bli?

När branddammen fyllts igen görs marken i ordning med ett slätt gruslager för att man ska kunna använda hela parken under sommaren. Med start i september görs parken helt klar, med trappa, stenytor och ett nytt träd. Brunnsparken blir helt klar hösten 2019

Ny utformning

Parken har fått en ny markbeläggning i form av släta hällar i mitten av parken och smågatsten som återanvänts. Hälften av de stora träden behölls och har fått stora planteringar runt sig. Planteringarna har fått en blomsterprakt av fleråriga, låga växter. Runt planteringarnas kanter finns nu sittbänkar av trä.

Kyrkogatan byggs om tidigast 2024

Kyrkogatans utformning var en del av förslaget men byggdes inte om samtidigt som Brunnsparken. Skälet är att gatan behövs för trafik under perioden när Varbergstunneln byggs, år 2019-2024.


Processen från designdialog till färdigt projekt

Processen från designdialog till färdig brunnspark

Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden fattade beslut om förslaget den 13 februari 2017. Projektering och byggnation genomfördes under 2017 och 2018.

Om metoden designdialog

Deltagarna i en designdialog, fastighetsägare, företagare och medborgargrupper, träffas vid flera tillfällen. Mellan de olika dialogtillfällena tar landskapsarkitekter fram skisser utifrån de idéer som kommer fram under träffarna. Vid sista dialogtillfället presenterar landskapsarkitekterna ett slutförslag, som deltagarna får utvärdera.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 55
jennie.fagerstrom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter