Sök

Centralparken Tvååker

Nu bygger vi en central mötesplats i Tvååker med torg, lekplats och park. Inför bygget har marken under våren sanerats från föroreningar efter järnvägen. Parken invigs lördagen den 8 juni klockan 11.00. Välkommen!

Aktuellt i projektet

Hösten 2018 startade byggnationen av Centralparken i Tvååker. Under våren 2019 pågår färdigställande av lekplatsen.

Hur kommer det att bli?

I anslutning till nuvarande busshållplats utvecklas en ny bytespunkt där man enkelt kan byta mellan gång, cykel, buss och bil. Det blir en ny pendelparkering och fler cykelställ. Ett gång- och cykelstråk binder ihop Tvååkers centrum med gång- och cykelvägen som går i södra delen av området.

I de inre delarna av parken, en bit bort från vägarna, anläggs en ny lekplats med olika lekmöjligheter. Parken får även ett konstverk. Nuvarande gräsyta bevaras och kan användas för lekar, bollspel och andra aktiviteter i anslutning till lekplatsen och erbjuda sittplatser med utblickar över en öppen, grön yta inramad av växtlighet. Det byggs även en offentlig toalett.

Utformning av parken

På informationsmötet i Tvååker 27 november 2017 visade hamn- och gatuförvaltningen två förslag på hur parken kan utformas. Utifrån kommentarer och önskemål kring dessa utformades följande förslag:

Nytt förslag på parkens utformningPDF (pdf, 2.8 MB)

flygbild med markerad sanering centrala parken tvååker

Inom rödmarkerat område ligger den gamla banvallen. De båda markerade områdena utgör tillsammans den framtida centrala mötesplatsen

Sanering utfördes

Området för parken ligger inom del av fastigheten Fastarp 2:193, och delar av området utgörs av en gammal banvall. Banvallen var en del av Västkustbanan som avvecklades på 1990-talet och marken köptes av Varbergs kommun år 1996.

Den översta delen av banvallen var slumpvis förorenad från tidigare järnvägsslipers. Inför bygget av parken behövde därför markföroreningarna i banvallen tas bort.

Marksaneringen utfördes under våren 2018 och markföroreningarna är bortkörda. Vi har fyllt igen marken med massor inför arbetet med utformningen av den nya parken. I huvudsak har vi använt överskottsmassor från bygget vid Stenenlänk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Projektledare
Katarina Svangård

Hamn- och gatuförvaltningen

072-183 52 38

katarina.svangard@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter