Sök

Cirkulationsplats Magasinsgatan/Trädlyckevägen

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen kommer vi att anlägga en cirkulationsplats på platsen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gator och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell. Arbetet påbörjas i månadsskiftet januari/februari 2019. 

Vad händer under byggtiden?

Korsningen kommer att hållas stängd under byggtiden. Trafik hänvisas till Sveagatan, som dubbelriktats redan under ledningsarbetena 2018. Byggarbetet, som görs av MTA, beräknas bli klart sommaren 2019.

Hänt hittills

Under 2018 har det pågått ett arbete i området med att lägga ner vattenledningar i marken.

Varför öppnar vi inte upp för trafik mellan jobben?

En av orsakerna är att det är alltför kostsamt att iordningställa gatan för trafik, för att kort inpå riva upp den igen. Därför är platsen fortsatt avstängd.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nils Wassén Persson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-861 92 76
nils.wassenpersson@sweco.se


ikon

Självservice & blanketter