Sök

Trönningenäs gång- och cykelväg

Vi förbättrar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister längs Trönningenäsvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan järnvägen och Buaråsvägen.

cykelväg, trönningnäs

Färdigbyggd del av cykelvägen

Aktuellt i projektet

I projektet återstår lite trädplantering och ett bullerskydd ska byggas. Utmed sträckan väster om Kattegattleden ska en bredare kantlinje målas samt kantsten sättas för att tydligare markera gång- och cykelvägen.

Vi gör vårt bästa för att minimera störningar under byggtiden. Vi ber er att sänka hastigheten och visa hänsyn till de som arbetar utmed vägen.

Varför bygger vi?

Tanken med gång- och cykelvägen är att förbättra trafiksäkerheten i Trönningenäs. Trönningenäsvägen har, framförallt under sommaren, mycket trafik och höga hastigheter. Det byggs nya bostäder och bebyggelsen beräknas öka i området. En ny gång- och cykelväg skapar en tryggare och säkrare väg mellan Trönningenäs och väg 845. Byggnationen inleddes i slutet av augusti 2017. Hela sträckan planeras vara utbyggd våren 2019.

Hur kommer det att bli?

Den nya gång- och cykelvägen blir ungefär 1,6 kilometer lång. Den kommer att byggas på norra sidan om Trönningenäsvägen och sträcka sig mellan den befintliga cykelvägens slut vid järnvägen till hållplatsen vid Buaråsvägen i höjd med kvarnen.

Gång- och cykelvägen kommer delvis att vara belyst och ha trädplanteringar på delar av sträckan.

Det röda strecket visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen.

Rött streck visar sträckning för nya gång- och cykelvägen.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Marie Johansson
Projektledare
Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter