varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Översiktsplan

Vy över landsbygd

Foto: Andreas Gustavsson

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska vara vägledande för kommunens planering av mark och vatten.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen.

Översiktsplanen tar hänsyn till olika intressen, till exempel:

  • naturintressen
  • miljöintressen
  • energiproduktion
  • vägar och järnvägar
  • kollektivtrafik
  • strandskydd
  • världsarv
  • riksintressen - geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.
  • jordbruksintressen
  • invånares, organisationer och intressenters synpunkter

Deltagande

Medborgardeltagandet i översiktsplaneringen är viktigt. Allmänhetens delaktighet är genom samrådet en lagreglerad demokratisk rätt. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt för alla att förstå.

Fördjupningar och tillägg

Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden. Till exempel hela kommunen eller fördjupningar för en tätort eller ett geografiskt område. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan. Fördjupningar och tillägg handläggs på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan och kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och ger vägledning för Varbergs kommuns utveckling fram till 2030.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-16 om aktualiteten för Varbergs kommuns översiktsplan. Beslutet innebar bl.a. att den kommuntäckande översiktsplanen är aktuell men att vissa fördjupade översiktsplaner inte är aktuella och därför inte ska fortsätta gälla. Nedan kan du ta del av kommunens översiktsplan samt underlaget för aktualitetsbeslutet.

Du kan även se planförslaget i kommunens digitala karta, Varbergskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagna Föpar 2020

Gällande fördjupade översiktsplaner

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för delar av kommunens yta. Fördjupade översiktsplaner finns för två större geografiska områden, Stadsområdet och Norra kusten, samt för ett antal serviceorter i kommunen. Läs mer om de fördjupade översiktsplanerna här.

Pågående fördjupade översiktsplaner

Varbergs kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Läs mer om arbetet här.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter