varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten med byggnader i staden.

Pågående arbeten

Klicka på de röda markeringarna i kartan för att se pågående arbeten som påverkar trafiken.

Varför stängs gator av?

Det finns olika anledningar till att vi stänger av gator för trafik eller begränsar framkomligheten:

 • Flytt av ledningar eller nya ledningar för vatten, el, fiber, gas och fjärrvärme
 • Projekt för förbättrat trafiksystem och ökad trafiksäkerhet
 • Byggnation av nya fastigheter och bostadsområden - kommunala och privata projekt
 • Byggnation av nya verksamhetsområden och verksamheter
 • Sanering av förorenad mark

Så leds trafiken under bygget av Varbergstunneln

Västra Vallgatan är stängd för biltrafik från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg 40-42, vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan. Under byggtiden för Varbergstunneln 2020-2024 leds trafiken in i centrum via följande vägar:

 • Östra Hamnvägen
 • Göteborgsvägen/Östra Långgatan
 • Västkustvägen
 • Sveagatan
 • Träslövsvägen
 • Södra vägen/Almers väg/Rosenfredsgatan
  Söderifrån och österifrån når man centrum som vanligt.

Gående och cyklister

Gående och cyklister kan nå stationsområdet via en gångpassage över arbetsområdet vid stationen.

Gångtrafik till stationen leds via Kungsgatan/Eskilsgatan samt Engelbrektsgatan/östra sidan av Västra Vallgatan.

För de som har rörelsehinder och kan bli avsläppta med personbil finns det en vändplats längst ner på Engelbrektsgatan.

Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan är avstängd för cykeltrafik. Lättaste sättet att nå stationen med cykel är via Magasinsgatan.

Cykelparkering finns på norra sidan av stationshuset och vid bussterminalen. Det finns också cykelparkeringar vid Engelska parken.

Cyklar ska ledas på Västra Vallgatan på sträckan mitt emot stationen. Här passerar många gående och av säkerhetsskäl ska cykel ledas.

Karta som visar gångväg till stationen. En gångbro över Västra Vallgatan som ansluter till tågperrongen söder om stationshuset.

Ny gångpassage i december 2020. Källa: Trafikverket

Utökat arbetsområde på Västra Vallgatan söder om stationen

I oktober 2020 leds fotgängare och cyklister över från den västra till den östra sidan av Västra Vallgatan på sträckan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan. Det är fortfarande möjligt att nå garagen i kvarteret Berget.

Buss

Stads- och regionbussar trafikerar bussterminalen som vanligt i kvarteret mittemot stationen.

Bil

På kartan nedan ser du vilken del av Västra Vallgatan som stängs av och vilka vägar som är öppna för trafik. Behörig trafik, boende och räddningstjänstfordon till fastigheter i det avstängda området är tillåten. Varutransporter till verksamheter hänvisas till Eskilsgatan och Engelbrektsgatan.

Så når du stationen söderifrån

 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan - Kyrkogatan - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen - Briggen (P)

Så når du stationen norrifrån

 • Birger Svenssons väg - parkeringsplats på före detta inlinesbanan (P)
 • Östra Hamnvägen - Briggen (P)
 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Birger Svenssons väg - Göteborgsvägen - Östra Långgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen

Parkeringar

Pendelparkeringar finns på ytan för före detta inlinesbanan längs Birger Svenssons väg. Det finns även en pendelparkering på Baggens gränd, som nås via Magasinsgatan och Norra vägen. Du kan också parkera i parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen.

Parkeringsplatser i centrumöppnas i nytt fönster

Taxi

Taxi har flyttat till Engelbrektsgatan ner mot Västra Vallgatan. Färdtjänst och taxi får köra ner Eskilsgatan och släppa av passagerare som har rörelsehinder längst ner på gatan mot stationen.

Karta över trafikomledning i centrum från sommaren 2020

Trafikstörningar vid arbetsplatsen för Getteröbron

På Getteröbrons västra sida fortsätter arbetena med att färdigställa den nya infarten till Naturum.

Omledning av trafik på ny tillfällig väg utmed Österleden

Projekt Varbergstunneln ska bygga en bro för det nya dubbelspåret över Österleden, en ny sträckning för Österleden under bron och en ny cirkulationsplats. Trafiken på Österleden är omledd cirka 400 meter mellan Marmorgatan och Vallinsvägen till en ny tillfällig väg med hastighetsbegränsningen 40 km i timmen. Denna trafikomläggning kommer att gälla i ungefär ett år till sommaren 2021.

Kör försiktigt och följ aktuell skyltning i området.

Österleden stängs 17-19 april 2021, Marmorgatans infart stängs till juni 2021

Från lördagen den 17 april klockan 06.00, till måndagen den 19 april klockan 05.00, stängs delar
av Österleden för trafik. Detta påverkar även in- och utfart till Marmorgatan och Vallinsvägen. Gång- och cykelbanan är fortsatt öppen hela tiden, även vid Marmorgatan.

Under helgens avstängning utför Trafikverket och Implenia beläggningsarbeten inför öppningen av Österledens nya sträckning i maj. Marmorgatans in- och utfart till Österleden är fortsatt stängd till och med juni 2021 på grund av ledningsarbeten. Tänk på att välja alternativ väg, köra försiktigt och följa skyltningen i området.

Karta som visar var Österleden stängs för trafik den 17-19 april. I väster innan Marmorgatan och i öster efter infart till Kapellgatan.

Miljöprojekt påverkar trafiken

Sanering och rivning av kvarteret Renen på Gamla kyrkbacken påverkar framkomligheten för cyklister och gående samt biltrafik på Gamla kyrkbacken.

Huvudvägar i centrum under byggtiden för Varbergstunneln 2020-2025
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter