varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dialog och delaktighet

Landskapsarkitekt Karin Sjödin workshoppar med barn.

Landskapsarkitekt Karin Sjödin workshoppar med lekexperterna.

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. Sedan projektet startade 2014 har vi haft inte mindre än tre medborgardialoger.

Samrådstid

Under våren 2019 var detaljplanen för Västerport etapp 1 ute på samråd. Nästa tillfälle att tycka till blir när förslaget går ut på granskning, runt årsskiftet 2019-2020.

Dialog 2018 - Barnens Boulevard

Projekt Västerport var med under Varbergs första Barnfestival 2018. I två dagar workshoppade tre olika skolklasser i vår lokal i hamnen om hur en lekbar gata ska se ut. En sådan gata planeras i Västerport som har arbetsnamnet "Barnens Boulevard". Barnens Boulevard är det inre stråk som ska gå mellan husen genom hela stadsdelen, från söder till norr.

Gestaltningsprogram

Barndialogen är den tredje medborgardialogen som genomförts i projekt Västerport. Två av kommunens landskapsarkiteketer var på plats under hela dialogen för att lyssa, titta och fånga upp vad barnen hade att säga. Resultet är nu ett viktigt inspel i det gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1.

Tidgare dialogprojekt:

Dialogen i det parallella uppdraget 2016

Den 21 januari 2017 presenterade tre arkitektteam varsitt förslag på hur Västerport kan komma att se ut för allmänheten. Efter det ställdes förslagen ut i tre veckor på Komedianten. Under den här tiden har alla som velat kunna lämna synpunkter på vad de tycker är bra – och mindre bra – med teamens förslag. Drygt 350 svarsformulär har lämnats in, alla med i snitt tio synpunkter på varje, sammanlagt mer än 3000 inlämnade synpunkter!

"Tre fina förslag"

Så vad tycker då kommuninvånarna om förslagen?
En vanlig åsikt är att att de tre teamen Spacescape, Mandaworks och EG Architects alla tre har arbetat fram fina och attraktiva förslag, och att man nu hoppas att kommunen ska hitta en bra mix av dem. Inget förslag är populärare än något annat.
Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg, som du hittar härlänk till annan webbplats (pdf, 9.1 MB).

Medborgardialogen 2014

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen  in till dialog och samverkan tidigt i processen. Medborgardialogen 2014 handlade  framförallt om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.
Gensvaret var  stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många!  Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också via e-post, Facebook och framtidsvykort.

Fokusområden och utmaningar

Materialet från medborgardialogen  sammanställdes och analyserades av kommunens dialogkonsult. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport, vilket fastslogs i den Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016.länk till annan webbplats (pdf, 128.4 kB)

De tre fokusområdena är:

1. Variation för integration: Det ska finnas en väl balanserad blandning av innehållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötesplatser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska skapa förutsättningar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar: Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram och tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska utformningen ska också inspirera till en hållbar livsstil hos människor som bor, arbetar och vistas i området.

3. Blått och grönt visar vägen: Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel mellanhav, grönska och stad. Genomtänkta gröna stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig del i stadsutvecklingen.

Vill du veta mer om som kom fram i 2014 års medborgardialog?  Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”.länk till annan webbplats (pdf, 5.3 MB)

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter