varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Naturens gratistjänster

Collage över olika ekosystemtjänster

Det finns många olika slags ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är ett ord som syns allt oftare – men vad är det egentligen? En del beskriver dem som ”naturens gratistjänster”. Nu är ekosystemtjänsterna i Västerport kartlagda och analyserade: både de som redan finns i området och de man vill se i framtiden.

Så här säger Naturvårdverket: ”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.”

-Utan ekosystemtjänster skulle människan vara illa ute, säger Jenny Rydén, hållbarhetssamordnare i Västerport.
-Ett tydligt exempel är pollinering – om inte bina får möjlighet att pollinera, ja, då står vi snart utan stora delar av jordens födoämnen.

Men ekosystemtjänster handlar också om kultur, friluftsliv och hälsa: det räcker till exempel med fem minuters skogspromenad för att sänka en människas puls och blodtryck. Forskning visar också att en patient som har utsikt över, eller till och med tillgång till, grönska har färre vårddagar än den som inte har det.

Börjar på noll

Västerport ska byggas i vad som länge varit en industrihamn. Området där det i framtiden ska finnas bostäder består idag av så kallad hårdgjord yta.
-Just här finns inga ekosystemtjänster idag, konstaterar Jenny Rydén.
Hon fortsätter:
-
Därför hade det varit enkelt att säga att hur vi än gör i Västerport, vad vi än tillför av till exempel träd, blommor och vatten, så kommer det bli bättre än vad det är idag. Men istället för att nöja oss med att det blir bättre har vi valt att ta reda på hur vi kan planera stadsdelen så att det blir bäst ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Vad är bäst för fåglarna? Var ska bina kunna pausa? Hur ska vi få till bra spridningskorridorer – alltså koppla ihop Västerport med stadens andra grönstråk? Var kan vi ha träd så att de gör området vackert, och samtidigt hjälper till att fånga upp stadens dagvatten?

Viktiga grannar

Kommunen har därför beställt en ekosystemtjänstanalys som nu är färdig. I denna kartläggs och analyseras bland annat de ekosystemtjänster som redan finns i området. Även om hamnområdet är tämligen sterilt, så finns det ekosystemtjänster i Norra Västerport – området norr om hamnbassängen.
-Här finns så kallad ruderatmark där många olika växter trivs, berättar Jenny Rydén.
I analysen kartläggs också den viktiga relationen mellan Västerport och dess omgivning, till exempel Naturum, havet, Societetsparken med flera, utifrån olika ekosystemtjänstperspektiv.

Nytt krav

Ekosystemtjänstanalysen innehåller också konkreta åtgärdsförslag. Allt från att föra dialog med byggaktörer för att kunna skapa platser för stadsodlingar till att stärka tillgången till Getterön genom gröna stråk mellan Västerport och Naturum. När det gäller att värna den biologiska mångfalden är den viktigaste åtgärden att kompensera för de livsmiljöer som kommer försvinna när bangården byggs bort.

I det reviderade hållbarhetsprogram för Västerport finns nu infört ett krav på att både kommunen och kommande byggaktörer ska följa denna analys när man planerar allt från innergårdar till gator och torg.

Här kan du läsa hela ekosystemtjänstanalysen. Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra olika grupper:

1. Försörjande
Till exempel:
Dricksvatten
Trävirke

 1. 2. Reglerande
  Till exempel:
  Pollinering
  Klimatreglering
  Bullerdämpning

 2. 3. Kulturella
  Till exempel:
  Friluftsliv
  Hälsa och inspiration

 3. 4. Stödjande (krävs för att övriga tjänster ska fungera)
  Till exempel:
  Fotosyntes
  Bildning av jordmån
  Biologisk mångfald
 4. Källa: Naturvårdsverkets hemsida som har mycket och bra information om ämnet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 5. Tillbaka till startsida nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter