varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ett steg mot ett socialt hållbart Västerport

Vad får byggandet av Västerport för sociala konsekvenser? Och hur kan Varbergs nya stadsdel bli så socialt hållbar som möjligt? För att får svar på detta ska kommunen och Jernhusen nu tillsammans göra en social konsekvensanalys (SKA).

Det pratas mycket om social hållbarhet, men vad är det?
Så här säger Folkhälsomyndigheten: ”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader”.
Vad kan det då handla om i praktiken – ur ett stadsbyggnadsperspektiv?
-En stad och dess offentliga platser ska vara tillgängliga för olika sorters människor: olika åldrar, olika kön, olika kulturer, olika funktionsvariationer med mera. Behoven kan se annorlunda ut i olika grupper, men alla har samma rätt till sin stad, säger landskapsarkitekt Jens Bengtsson som arbetar med det offentliga rummet i Västerport.

"Ta vidare det som är bra"

Konkreta frågor man kan titta på i en social konsekvensanalys kan till exempel vara: Hur fungerar fördelningen bostadsrätter – hyresrätter? Kan barn röra sig tryggt i området? Finns det platser där både tonårspojkar och tonårsflickor vill vara? Kan de allra minsta barnen upptäcka världen någonstans? Kan generationer mötas?
I Västerport pågår arbetet med detaljplanen för etapp 1 – därefter väntar ytterligare tre etapper.
- Det är bra att projektet kommit en bit på väg innan den här analysen görs. Nu finns erfarenheter som vi kan ta med oss i de kommande etapperna. Tanken är att vi ska lära oss av våra misstag - och ta vidare det som är bra, säger Jens Bengtsson.

Höga ambitioner

I Västerport är ambitionsnivåerna höga och i inriktningsbeslutet för projektet slås fast att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt det offentliga rummets utformning, till exempel grönytor, torgbildningar och platser för rekreation.
-En viktig sak att tänka på i det sammanhanget är att offentliga platser, som till exempel en park, inte får vara för små. Då förlorar de sin dragningskraft på människor och uppfattas ofta som privata.

"Livliga diskussioner!"

Kommunen och Jernhusen har tillsammans handlat upp den konsult som ska genomföra uppdraget. Jernhusen är det statliga bolag som äger marken i etapp 4, det vill säga området runt gamla stationsbyggnaden. Tre konsulter lämnade in förslag och i bedömningsgruppen fanns representanter från Varbergs kommun (offentliga rummet, inkluderingscentrum och kultur- och fritid) och Jernhusen.
-Det var väldigt positivt att ha med representanter från olika håll - det blev bra och livliga diskussioner!

Spacescape - tillbaka i Varberg

Till sist föll valet på stadbyggnadskonsulten Spacecape, som också ingick i ett av de tre arkitektteam som skapade var sitt förslag om Västerport till planprogrammet. (Spacescape ligger bland annat bakom förslaget om Barnens boulevard.)
-Vi efterlyste ett extra fokus just på barnperspektivet i vårt förfrågningsunderlag. Lite förenklat kan man säga att en stad som är bra för barn, är bra för alla grupper, berättar Jens Bengtsson.

Den sociala konsekvensanalysen ska vara färdig i höst. Resultatet ska sedan följa med i alla processer fram till en färdig stadsdel.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter