Sök

Förhandsbesked och enskilt avlopp

En grundläggande förutsättning för att få bygglov för ett nytt hus är att det går att ord­na vatten och avlopp. Kan du inte ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska möjligheten att anlägga en enskild avloppsanlägg­ning utredas, detta sker under prövningen av förhandsbesked.

Om förutsättningarna för avlopp är oklara vid ansökan om förhandsbesked ber stadsbyggnadskontoret om miljö- och hälsoskyddsförvaltningens utlåtande. En miljöinspektör kontaktar då sökande och upplyser om att en utredning behöver göras gällande förutsättningarna för avlopp. 

Sökande ansvarar sedan för att genomföra den undersökning som platsen kräver. Efter att underlag och information inkommit lämnar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sitt utlåtande om avlopp till stadsbyggnadskontoret och en kopia skickas till sökande. En avgift tas ut i de ärenden där platsbesök behöver utföras, enligt taxa tagen av kommunfullmäktige.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter