Sök

Kommunalt avlopp

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) på uppdrag av huvudmannen.

Avloppsvattnet renas för att minska belastningen på recipienten, det vill säga det vattendrag dit det renade vattnet leds. Det som avskiljs är skräp, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material, det vill säga sådant som ökar syreförbrukningen i recipienten vid nedbrytning.

Avloppsreningsverk i Varberg

Vid det största avloppsreningsverket, Getteröverket, behandlas förutom hushållsavloppsvattnet även industriavlopp samt slam från trekammarbrunnar och septictankar. Där finns också ett laboratorium där man utför ett stort antal driftsanalyser, samt många av de analyser som rapporteras till myndigheter.

I Varberg har vi förutom Getteröverket även ett antal mindre reningsverk. De mindre reningsverken tar emot avloppsvatten från mellan 20 till 2000 personer och använder sig av olika reningstekniker som exempelvis markbädd, mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter