Sök

Dagvatten

Hanteringen av dagvatten blir allt viktigare i takt med det moderna samhällets utveckling. Framtidens dagvattenhantering står inför många utmaningar, bland annat i form av ökad exploatering och klimatförändringar. En aktiv och framåtriktad planering för dagvatten är en förutsättning för att möta kommunens behov av utveckling.

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Till exempel är det vatten från hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. I en tätbebyggd stad med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller direkt ut till närmsta vattendrag och ibland via avloppsledningar till avloppsreningsverket.

Vatten & Miljö i Väst (Vivab) ansvarar för det allmänna VA-nätet i Varbergs kommun på uppdrag av Varberg Vatten AB. Vivab sköter bland annat bortledning och rening av dagvatten inom fastställda verksamhetsområden för dagvatten.

Dagvattenanvisningar Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare har man ansvar för samtliga ledningar på sin fastighet samt övriga VA-installationer (förutom vattenmätaren) fram till förbindelsepunkten där det allmänna ledningsnätet börjar. I broschyren Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare kan du som privatperson hitta information och förslag på lämpliga lösningar på hanteringen av dagvatten på din fastighet.

Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare i områden där det inte finns kommunal hantering av dagvatten har man samma ansvar över dagvattnet som uppstår på sin fastighet. Den bästa tekniska lösningen är oftast eget omhändertagande av dagvatten inom sin fastighet till exempel genom en stenkista. Andra lösningar som avledning av dagvatten utanför fastighet kräver någon form av godkännande av bland annat markägare, dikningsföretag eller samfällighetsförening.

Vivabs webbplats Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter