Sök

Övergripande strategiska dokument

Varbergs kommun har flera strategiska dokument gällande vatten och avloppsfrågor (VA).

VA-översikt

VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är en bas för ett fortsatt arbete med VA-policy och VA-plan.

Varbergs kommuns VA-översikt Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-policy

VA-policyn fastställer kommunens övergripande förhållningssätt vad gäller VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten.

I samband med framtagande av Varbergs kommuns VA-policy togs även en VA-strategi och en VA-riktlinje fram.

VA-policy, strategi och riktlinje för Varbergs kommun. Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige 16 juni 2015.

VA-strategi

VA-strategin fastställer strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. VA-strategin är uppdelad i följande fyra områden: riktning och prioritering för VA/ dricksvattenförsörjning/ spillvattenhantering/ dagvattenhantering.

VA-strategi antogs av kommunstyrelsen 26 maj 2015.

VA-riktlinje

VA-riktlinjen är ett komplement till VA-policyn och VA-strategin och är ett förtydligande för kommunens invånare samt används som intern planeringshjälp för tjänstemän och politiker.

VA-riktlinje antogs av kommunstyrelsen 26 maj 2015.

ikon

Kontakta oss

VA-planerare

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter