Sök

VA-plan

Vatten och avloppsplanen (VA-planen) är kommunens verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning. En VA-plan är ett verktyg för att möta de utmaningar som väntar för VA-verksamheten. Planen ska även kunna ligga till grund för budgetarbete och ta hänsyn till de krav som åläggs i och med vattendirektivet.

Omslag VA-plan för Varbergs kommun

En grundförutsättning för samhället är att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten till Varbergs kommuns invånare, verksamhetsutövare och besökare, att kunna ta hand om spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt är nödvändigt för att säkerställa välbefinnande både hos människor och miljö. Med ett förändrat klimat och en ökad befolkningstillväxt i Varbergs kommun påverkas förutsättningarna att förse invånarna med dricksvatten och att omhänderta spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt.

De lösningar som krävs för att nå en hållbar VA-försörjning är komplexa och samarbete är en nödvändighet. Varbergs kommun tar därför helhetsgrepp kring långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet sker stegvis. Detta dokument är en VA-plan för Varbergs kommun som tillsammans med underliggande delplaner skapar en samlad VA-plan. Tidigare har en VA-översikt sammanställts och en VA-policy antagits av Kommunfullmäktige.

VA-plan för Varbergs kommun antogs av kommunstyrelsen 26 april 2022.

VA-plan för Varbergs kommun. Pdf, 740.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustration av VA-plan

VA-planens underliggande delplaner

Omslag VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun

VA-utbyggnadsplan

VA-utbyggnadsplanen, VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun, syftar till att se över befintlig bebyggelse där utbyggnad av allmänt (kommunalt) vatten och avlopp kan bli aktuell på grund av risk för människors hälsa och miljö. Planen syftar till att ge en översiktlig bild av vilka områden i kommunen som kan ha behov av allmänt VA och kan sedan ligga till grund för mer detaljerad planering av VA-utbyggnad.

I Varbergs VA-utbyggnadsplan presenteras en bedömning av befintliga områden med bebyggelse som inte har allmänt vatten och/eller avlopp idag, men som har, eller kan komma att få, behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av avlopp i ”ett större sammanhang” enligt vattentjänstlagen 6 § (se kapitel 2). Bedömningen sker med utgångspunkt i de identifierade områdenas behov av förändrad VA-försörjning samt möjligheten för anslutning till allmänt verksamhetsområde för VA. I VA-utbyggnadsplanen är fokus att bedöma behov och möjlighet att ordna dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang.

I begreppet avloppsvatten ingår både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter, medan dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. Behov av att omhänderta dagvatten i ”ett större sammanhang” ingår inte denna version av VA-utbyggnadsplanen, men kommer att följas upp vid översyn.

VA-utbyggnadsplanen och framtagna åtgärder ses över årligen av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och revideras om behov föreligger.

VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun antogs av kommunstyrelsen 26 april 2022.

VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun. Pdf, 12.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Omslag Dagvattenvisnignar för Falkenbergs och Varbergs kommuner

Dagvattenanvisningar

Dagvattenanvisningarna, Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner, har tagits fram av en förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupp med deltagare från både Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Syftet med anvisningarna är att skapa en genomtänkt, miljöanpassad och för samhällsnyttan kostnadseffektiv hantering för att ta hand om dagvattnet och uppnå eftersträvad funktion enligt följande sex principer:

1. Dagvatten en resurs!
2. Angrip föroreningskällan
3. Rena vid föroreningskällan
4. Lokalt omhändertagande av dagvatten (lokalt trög dagvattenhantering)
5. Blanda inte rent och smutsigt vatten
6. Underhåll din dagvattenanläggning

Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner antogs i kommunstyrelsen 2017-03-31.

Dagvattenanvisningar för Falkenberg och Varbergs kommuner. Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.

VA2040

VA2040 -plan för den allmänna anläggningen, är framtagen av Vivab och uppdateras årligen. Planen beskriver hur den allmänna VA-anläggningen ska byggas ut för att klara nutida och framtida behov av vattentjänster i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Tidshorisonten är år 2040. Åtgärderna i planen riktar sig i första hand till Vivab, men de är också nära kopplade till den övergripande planeringen av Varbergs kommun och förvaltningsövergripande dialog behövs för att dessa två intressen ska samspela.

Riktlinjer för enskilda avlopp

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att bedömningar och beslut som gäller enskilda avlopp i Varbergs kommun blir likvärdiga och tydliga.

Syftet är också att handläggningen ska bli effektivare. I riktlinjerna definieras de kriterier som ligger till grund för bedömningar och hur förvaltningen arbetar med havs- och vattenmyndighetens vägledning för effektivare tillsyn.

Med riktlinjer som grund är det enklare för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att utföra enhetlig tillsyn och handlägga tillståndsansökningar vilket även underlättar för fastighetsägare och entreprenörer. Beslut baserade på riktlinjerna ger en högre rättssäkerhet och en större grad av likabehandling.

Riktlinjer för enskilda avlopp antogs i miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 maj 2015.

Riktlinjer för enskilda avlopp. Pdf, 378.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplanen innehåller främst inventering och urval av de vattenresurser som inventerats, men inte någon slutsats om hur vattenförsörjningen slutligt ska arrangeras. I vattenresursplanen redovisas de yt- och grundvattenresurser som bedöms skyddsvärda för dricksvattenförsörjning på lång sikt.

ikon

Kontakta oss

VA-planerare

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter